Ik heb gezegd wat ik heb gezegd

Nieuws | de redactie
23 maart 2011 | “Een links studentenblaadje dat een wig wil drijven in het kabinet.” Aldus de duiding van ScienceGuide door PVV-Kamerlid Beertema. Minister De Jager ging in het spoeddebat over de langstudeerboete liever in op de inhoud en verraste met klare taal. “Ik neem geen afstand van wat ik heb gezegd.”

“Bij die 18 miljard [aan bezuinigingen] staat onderwijs erbuiten. Er wordt niet bezuinigd op het onderwijs om dat bedrag tehalen.” Wel worden binnen de sector bedragen verschoven, zodatsommige posten toch een plus kunnen krijgen, aldus de minister vanFinanciën tijdens zijn gesprek met de studenten na zijn lezing over duurzaamheid en definanciële sector op Avans Hogeschool.

“Dat er geen bezuiniging komt op het hele onderwijs, dat is eengeschenk uit de hemel. Andere sectoren moeten echt fors inleverenen dat is ook verantwoord vind ik, hoe vervelend dat ook zal zijn.”Dat er toch binnen het onderwijs gesneden wordt, komt niet vanwegede financiële druk uit het regeerakkoord, onderstreepte DeJager.

“De onderwijsspecialisten wilden bij die ‘0’ bij debezuinigingen niettemin op verschillende posten wel extra uitgavenrealiseren. Dat kon ook, vond ik. Zij hebben daar zelf de ruimtevoor gemaakt. Die collegegeldmaatregel voor langstudeerders hebbenze zelf bedacht, zodat er op andere posten meer geïnvesteerd konworden.”

De Jager beargumenteerde daarom dat de interneverschuivingen binnen de onderwijsuitgaven voor de staatsschuld ende tekortreductie eigenlijk niet relevant waren. Decollegegeldverhoging had feitelijk geen betekenis voor dat waar hethem om gaat. “Voor mij had die maatregel niet gehoeven, hoor. Deonderwijsspecialisten kwamen er zelf mee, zodat er meer ruimte kwamom te herschikken in de uitgaven. Mij levert die maatregel niets opvoor het tekort. Netto blijft het hetzelfde.”

Grosso modo

In de Kamer hoorde men natuurlijk op van deze budget-technisch heldere enook zuivere redenering. Immers, het kabinet had de noodzaak totbesparing over de hele linie als ‘jammer maar helaas’ eerder welnaar voren gebracht als argumentatie. De Jager neemt echter geenwoord terug van zijn betoog bij Avans. Hij onderstreepte tegenoverde Kamerleden: “Ik heb gezegd wat ik heb gezegd.”

De minister gaf aan, dat hij primair sprak -ook tegenover deHBO-studenten in Breda- over het macrobeleid en macrobeeld van deoverheidsfinanciën. In dat opzicht was zijn analyse van delangstudeermaatregel als onderdeel van het gehele pakket van hetkabinet te beoordelen. Hij vond niet dat hij specifiek ‘ging’over de invulling en concretisering van de maatregelen bij deverschillende vakdepartementen. Dat was in dit geval een zaak vanstaatssecretaris Zijlstra.

Aan de inhoud van zijn woorden en analyse had De Jager daaromniets toe te voegen of af te doen. “Ik neem geen afstand van wat ikheb gezegd.” De weergave van zijn betoog door ScienceGuide gaf hemdaar ook geen reden toe. Deze was feitelijk correct en hij erkendedat hij “grosso modo” gesproken had zoals doorScienceGuide genoteerd. Er stond wat er stond. Het wasgeen interview geweest of een vraaggesprek, waarin hij letterlijkzou worden aangehaald en daar had hij geen probleem mee.

Met één mond

Staatssecretaris Zijlstra meldde de Kamer dat hij niet vond dathet betoog van minister De Jager iets anders inhield dan deverdediging die vanuit OCW tot dan toe geklonken had over delangstudeermaatregel. De regering spreekt ook hier met één mond,bezwoer hij. Om binnen de onderwijsuitgaven ruimte te scheppen voorextra investeringen moest bij de actuele begrotingsproblemen nueenmaal geschoven worden.

Dit bracht D66 ertoe door te vragen. Als de langstudeerboete nueens beduidend minder zou opleveren dankzij een (gewenst)gedragseffect bij de studenten, zou dan ook de investering in hethoger onderwijs niet veel magerder uitvallen? De bewindsman wildedaar niet op in gaan, want dat leek hem een ‘als dan vraag’ waarhet nu niet over zou moeten gaan. Jasper van Dijk diende -zoals opScienceGuide al gepubliceerd– een motie in, waarin hij de intrekking van delangstudeerboete verlangde. “Steun hebben we alvast van de ministervan Financiën.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK