Juridische strijd om tweede master

Nieuws | de redactie
29 maart 2011 | De faculteiten rechtsgeleerdheid van de UvA, VU, Leiden, UU en UvT mogen zich voorbereiden op een gang naar de rechter. Het draait om de hoge instellingscollegegelden voor studenten in een tweede master. De Stichting Collectieve Actie tegen Universiteiten (SCAU) komt met een ‘juridische oorlogsverklaring’.

Cees Zweistra van de UU is één van de initiatiefnemers omde betrokken universiteiten ter verantwoording te roepen voor decollegegeldverhogingen. Sinds september 2010 wordt de hoogte vanhet collegegeld voor een tweede opleiding (bachelor of master)bepaald door onderwijsinstellingen. De SCAU twijfelt aan dejuistheid van de tarieven en schakelt een advocaat in om dewaarheid boven tafel te krijgen. “Wij doen een beroep op de wetopenbaar bestuur en vragen, via een advocaat, om de stukken dieinzicht geven in de onderbouwing van de verhoging van hetcollegegeld”, laat Zweistra aan Ad Valvas weten.

In de brief geeft men aan zich niet voor te kunnen stellen datde huidige collegegeldverhogen -in Leiden en Utrecht liggen naar€14.000- gerechtvaardigd zijn, nu de rijksbijdrage voor hetonderwijs wegvalt. “Ook is de hoogte van het instellingscollegegeldonevenredig hoog in vergelijking met de kwaliteit van hetaangeboden onderwijs. Voorts is het opmerkelijk dat de hoogte vanhet instellingscollegegeld per instelling aanmerkelijkverschilt.”

De SCAU gelooft niet dat de universiteiten inhoudelijk de hoogtevan hun collegegelden kunnen motiveren. De brief zal dan ookaanleiding moeten vormen de bedragen juridisch aan te vechten enredelijke prijzen te eisen. Het zal interessant zijn of anderegroepen studenten het voorbeeld van Zweistra zullenvolgen. Voorlopig blijft de discussie beperkt tot de masterrechtsgeleerdheid. “Dat is een master die je niet in het buitenlandkunt studeren. Het argument dat, als wij die te duur vinden, we danmaar in het buitenland moeten gaan studeren, gaat hier dus in elkgeval niet op.”

Lees de brief van de SCAU hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK