Krimp als kans tot innovatie

Nieuws | de redactie
3 maart 2011 | Hoe kunnen ook hogescholen en universiteiten inspelen op de demografische krimp? Om goed en voldoende onderwijs te kunnen blijven aanbieden, wordt samenwerking tussen instellingen wezenlijk, maar de regelgeving biedt weinig ruimte. Minister Van Bijsterveldt gaat in krimpregio’s ruimte bieden voor experimenten.

Daarbij worden PO, VO, MBO en HO uitgedaagd met eigenoplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen en -patronen te komen.Met zogeheten ‘sleutelexperimenten’ wil de minister “een goed endivers aanbod van onderwijs in krimpregio’s stimuleren.”Zuid-Limburg, Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen hebben alenige jaren te maken met een afnemende bevolking en dat heeft ookvoor het onderwijs gevolgen: minder leerlingen met als gevolg dataanbod en kwaliteit onder druk komen te staan.

“Juist in een krimpende regio kan het onderwijs een motor zijnvoor nieuwe dynamiek en innovatie. Van belang is dat hetonderwijsinstellingen in de regio samenwerken om een kwalitatiefgoed en divers onderwijsaanbod te garanderen,” zegt VanBijsterveldt echter. De ‘sleutelexperimenten’ kunnen zowel binnende onderwijssectoren als tussen de onderwijssectoren plaatsvinden.Bijvoorbeeld tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijsof het vmbo en het mbo. Omdat er voor de verschillendeonderwijssectoren verschillende wetten zijn, is vergaandesamenwerking tussen sectoren vaak omslachtig te realiseren.

Van Bijsterveldt gaat  via een wetswijziging mogelijk makente experimenteren op de snijvlakken tussen de onderwijssectoren.”Zulke experimenten noem ik ‘sleutelexperimenten’. Het zou namelijkkunnen zijn dat juist innovatie op de snijvlakken tussenonderwijssectoren een sleutel is om ook in krimpgebieden duurzameonderwijskwaliteit te behouden.”

In het hoger onderwijs wordt al ingespeeld op dezeontwikkelingen. De instellingen kunnen dus een voortrekkersrolhelpen spelen. De hogescholen Zuyd, Fontys en de UM ontwikkelensamen bijvoorbeeld een hoogwaardig educatief instituut in Limburg.Dit is hun antwoord op de demografische krimp in de regio, die hetdraagvlak voor scholen gaat verzwakken. Naast de pabo vanHogeschool Zuyd met vestigingen in Heerlen en Maastricht én FontysPABO Limburg, met vestigingen in Sittard en Roermond, zal ookFontys Lerarenopleiding Sittard deel uit gaan maken van hetinstituut. Op basis van een concentratie-aanpak bij de betrokkenpabo’s zullen deze een gezamenlijk opleidingsprogramma op éénlocatie gaan ontwikkelen.

De minister vraagt onderwijsinstellingen in de krimpregio’s metvoorstellen voor experimenten te komen. De onderwijsinstellingenworden daarbij geholpen door een expertcommissie. Na de zomer gaaneerst stimuleringsprojecten van start waarvoor geen wettelijkeexperimenteerruimte nodig is. Vanaf schooljaar 2012/2013 kunnen de’sleutelexperimenten’ van start gaan.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK