LLL publiek of privaat?

Nieuws | de redactie
14 maart 2011 | Theo Bovens (OU en SER) is het "zowel om pragmatische redenen als ten principale oneens" met de visie van de particuliere hogescholen over LevenLangLeren. "Het merendeel van de markt is in handen van private aanbieders die in de afgelopen 40 jaar echter niet voor de grote sprong voorwaarts hebben kunnen zorgen."

Bovens schrijft in zijn column dat aanleiding voor zijn scherpeopstelling “het SEO-rapport ‘Vouchers voor vaardigheden’ [is], overde rol van de overheid in de markt van post-initieel onderwijs inopdracht van NRTO. Feitelijk is de kort-door-de-bocht-conclusie dat het primaat in deze markt ligtbij de private aanbieders.

“Ik ben het daar zowel om pragmatische redenen als tenprincipale mee oneens. De rol van de overheid en de rol van depublieke onderwijsinstellingen worden trouwens net zo door elkaargehaald, als de termen leven lang leren en post-initieelonderwijs”, aldus Bovens. “Ik meen dat de rollen van overheid enpublieke onderwijspartijen niet zwaar genoeg aangezet kunnenworden.” Hij linkt met instemming naar de reactie van de HBO-raadhierop, die hij aantrof op ScienceGuide

Overheid: méér danstelselverantwoordelijkheid

“Nederland wil tot de top 5 van de kenniseconomieën behoren.Daar passen ook de Lissabon-doelstellingen bij, waaronder die datin 2020 50% van de beroepsbevolking een opleiding op hbo/wo-niveaudient te hebben. Beide doelstellingen vereisen een actieveoverheidsrol in het onderwijs. Aangezien de doelstellinggetalsmatig niet te halen is zonder inzet vanleven-lang-lerenprogramma’s (‘opscholing’) moet de overheid óókactief zijn in het veld van post-initieel onderwijs en LLL.

Het Innovatieplatform en de KIA hebben diverse malen dealarmlichten ontstoken dat we op deze terreinen veel te weinigpresteren. De OECD is dezelfde mening toegedaan.

Om die reden spraken overheid, werkgevers en werknemers alin februari 2008 het Nationaal Actieplan Open Infrastructuur voorLeven Lang Leren af (onderwijstop nà de participatietop). Daarin,maar ook later in het rapport van de Denktank Van Boxtel, wordt hetpubliek gefinancierde onderwijs opgeroepen om meer werk te makenvan flexibel aanbod, van het inzetten van het publiek bekostigdinstrumentarium, leermiddelen en ruimtes ten behoevevan LLL. Het voorbeeld van de Netwerk Open Hogeschoolwerd genoemd (waarvan de Open Universiteit net heeft bekendgemaakt dat de eerste opleiding gaat starten).

Privaat monopolie?

Deel van de analyse waarom Nederland ondermaats scoort met LLLis dat het publieke aanbod star is en onvoldoende aansluit bij deberoepspraktijk. Ook is het publieke aanbod duur omdat vrijweloveral dit aanbod in de contractpoten (derde geldstroom) van deinstellingen is ondergebracht. Het is kortom vaak bijzaak, ener moet geld aan worden verdiend.

De werkgever en werknemer betalen meer dan dekostprijs. Het merendeel van de markt is in handen van privateaanbieders die in de afgelopen 40 jaar echter niet voor de grotesprong voorwaarts in het LLL-dossier hebben kunnen zorgen. Er isweinig of geen concurrentie tussen privaat en publiek.

Publieke bekostiging

Het is inmiddels een gangbare opvatting dat de overheid elkeburger in staat wil stellen naar vermogen uiteindelijk éénbachelor- en één masterdiploma in publiek bekostigde instellingente laten halen. Lukt dit niet in de eerste leerweg, dan zijn erdeeltijd- en afstandsvoorzieningen voor de tweede leerweg. Deleeftijd doet niet ter zake.

Het is dan ook vreemd om de scheiding publiek bekostigd versusprivaat te leggen tussen eerste en tweede leerweg, meestal onder ofrond de 25 jaar. Landen als Frankrijk en de USA lanceren juist indeze maanden grote programma’s voor LLL in het publieke onderwijs.Nederland zou als men de redenering van SEO volgt een tegengesteldeen terugtrekkende beweging moeten maken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK