Naakte kunsten

Nieuws | de redactie
8 maart 2011 | Dans en stem behoren tot de oerkunstvormen. Dansers en zangers hebben één ding gemeen: hun expressiekanaal zijn het eigen lichaam en de eigen stem. Directer kan het niet, met alle voors en tegens. Dansers en zangers hebben geen ander 'instrument' nodig, maar ook hebben ze niets om zich achter te verbergen. Dat maakt ‘the naked arts’ tot een interessant onderzoeksthema, vindt Codarts-lector Jiri Kylián.

Dance and Voice, het tweede project van het lectoraatvan de befaamde choreograaf, wordt vrijdag 18 maart geopend met eensymposium. Een interdisciplinair thema als dit vraagt om eenveelzijdige en grensoverschrijdende aanpak. Onder leiding vandocenten met uiteenlopende specialisaties als voice therapy, bodyawareness en boventoonzang, doen studenten van de RotterdamseDansacademie ervaring op met het werken met de stem.

Daarnaast wordt onder supervisie van Jirí Kylián zelf eenviertal combinaties van vocale stijlen en dansvormenonderzocht. Koppels van professionele dansers en zangers uitdiverse tradities en achterrgonden zullen daarbijuitgedaagd worden om gezamenlijk het experiment aan te gaan.

Past gregoriaans bij moderne dans?

Jiri Kylián, die zijn fascinatie voor vocale muziek al meermalenheeft gedemonstreerd in zijn choreografisch werk, licht in eenpodiumgesprek op 18 maart zijn keuze voor het thema dans en stemnader toe. Vincent Meelberg (UD Cultural studies aan de RadboudUniversiteit) benadert ‘the naked arts’ als muziekfilosoof enAlberto ter Doest (artistiek manager Muziektheateracademie vanCodarts) laat de aanwezigen tot slot van het symposium kennismakenmet een reeks vocale technieken. Vervolgens vinden er tweeworkshops plaats, uitmondend in een afsluitende presentatie opdonderdag 21 april in de Theaterzaal van Codarts).

Belangrijke vragen die als een rode draad door het project Danceand Voice heen lopen zijn: wat is de meerwaarde wanneer je bepaaldedansvormen en vocale stijlen met elkaar confronteert en bestaan er’goede’ of ‘slechte’ combinaties? In de optiek van Jirí Kylián pastgregoriaans wel bij moderne dans, maar niet bij bijvoorbeeldbreakdance. Of dit een steekhoudende gedachte is, zou moet blijkenop 21 april, wanneer de uitkomsten van het project Dance and Voiceworden getoond.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK