Op zoek naar het Droste-effect

Nieuws | de redactie
29 maart 2011 | Hoe breng je ‘good practices’ van de verschillende excellente en academische pabo’s bij elkaar? Dagvoorzitter van de conferentie 'Practice what you teach', Tom Oosterhuis, wil professionals uit alle lagen van de onderwijsketen leren reflectief, creatief en zelfsturend te zijn. “We moeten van succesvolle incidenten, naar werkende principes."

Het excellentieonderwijs in het Nederlandse pabo-landschap staatnog in de kinderschoenen. Overal in Nederland worden programma’shiervoor opgezet, maar de eerste studenten van de nieuweonderwijsvorm zijn nog niet afgeleverd. Een mooi moment om dekoppen bij elkaar te steken en te leren van de verschillendebenaderingen, vindt ook Tom Oosterhuis. Twee dagen per weekbetrokken is bij het opzetten van de excellente pabo van HogeschoolEdith Stein in Hengelo.

Bij de ontwikkeling hiervan gaat Oosterhuis uit van de krachtvan de uitblinkende studenten. “We weten uit onderzoek datexcellente of meer begaafde studenten zich onderscheiden op drieterreinen. Op het gebied van reflectie, creativiteit en zelfsturendvermogen. Streven naar excellentieonderwijs dat de sleutel biedtnaar dit profiel is onze gezamenlijke opdracht.” Om dat te bereikenmoet in alle lagen van de onderwijsinstellingen eenheid enduidelijkheid ontstaan over de te voeren werkwijze. “Ik hoop dathet besef ontstaat om in elke schakel van de onderwijsketenhetzelfde goede effect te sorteren.”

Hoofd, hart en handen

“Er zijn in het pabo-onderwijs twee concepten. Het excellenteonderwijs vanuit de pabo’s en de academische pabo’s die insamenwerking met universiteiten worden opgezet. Dat is nu zo’n 2tot 3 jaar bezig en iedereen is vanuit eigen aannames bezig. Ik hebvoor deze conferentie een rondje gebeld met projectleiders en bentot de conclusie gekomen dat overal eigenlijk hetzelfde speelt: Watis nou excellentie en hoe bereik je voor studenten de bestetransfer van onderwijs naar beroepspraktijk en terug?”

Dat hoorcolleges in dat opzicht niet de enige juiste werkvormzijn, is een bekend gegeven, volgens Oosterhuis:  “10% van water gezegd wordt, wordt ook daadwerkelijk in je geheugenopgeslagen.” Maar hoe moet het dan wel? “In de pabo’s wordtgesproken van ‘hoofd, hart en handen’. Kennis, houding envaardigheid zijn in combinatie met elkaar van belang voor goedonderwijs. Het doel van  excellentieprogramma’s op de pabo isom op al deze drie gebieden excellentie na te streven.”

“Er werken terecht heel veel eigenzinnige professionals in hetonderwijs. Iedereen is van mening dat zijn of haar werkwijzewerkt”, constateert Oosterhuis. Het is interessant om dezeverschillende werkwijzen van elkaar te kennen en op werkendeprincipes te onderzoeken. Dat is wat de conferentie die op 4 aprilgaat plaatsvinden beoogd: “de conferentie is een ontwerpproces inzichzelf. We willen wegblijven bij discussiëren en juist  hetsamen en van elkaar leren en ontwerpen centraal stellen.”

Anders dan anders

Om dit gezamenlijke leerproces centraal te stellen is een anderebenadering nodig en dus heeft Oosterhuis besloten samen metcollega-dagvoorzitter Karim Bennamar om vanuit de werkvormen ‘openspace‘ en ‘waarderendonderzoek‘ met de deelnemers aan de slag te gaan om hun kennisook daadwerkelijk te delen, een belangrijke voorwaarde voorreflectie.

Ruimte bieden voor creativiteit, zelfsturing en reflectie is watde kern van excellent onderwijs  zou moeten zijn. Van elkaarleren en daar zelf weer beter in worden is ook de groep vanexcellente studenten toevertrouwd en de wens om dit te doen is erbij deze studenten. “Maar het is er ook weer heel gemakkelijk uitte rammen”, waarschuwt Oosterhuis, die het woud aan regels,procedures en bureaucratie als een gevaarlijke hindermachtbeschouwt.

Oosterhuis hoopt dan ook dat alle schakels in de onderwijsketenop de conferentie aanwezig zijn om met en van elkaar te leren hoehet excellent onderwijs ingevuld moet gaan worden. “Dat is demanier waarop het Droste-effect plaatsvindt”, onderstreeptOosterhuis de doelstelling, die op de conferentie ondersteund wordtdoor sponsor Droste. Het Droste-effect moet ook werken in deorganisatie. Van bestuur naar management naar docenten naarstudenten. Eenheid in visie: “practice what you teach”.

De lerende leraar

Het besef dat de leraar ook iemand is die leert, is volgensOosterhuis een belangrijk aspect van goed leraarschap. Feedbackvragen aan je studenten en daarop reflecteren met je collega’sgeeft een enorme kwaliteitsverhoging van de leraar. “Er heerst inhet onderwijs echter ook een hele sterke waan van de dag, waarin jevoor je gevoel als leraar al snel tekort kan schieten.” Nederlandin de top 5 van kenniseconomieën van de wereld brengen, is hetstreven. Dit behoeft groei van innoverend vermogen bij student endocent door creativiteit, reflectie en zelfsturing.

Als dagvoorzitter zal Tom Oosterhuis op 4 april in Goudaproberen deze processen te stimuleren en te faciliteren. “Misschienga ik wel een lied zingen”, fantaseert Tom Oosterhuis, van huis uittheater- en filmmaker, hardop. “Leren, construeren en ontwerpen, wegaan het samen doen.”

De conferentie ‘Practice what you teach’ is op 4 april inGouda en begint om 9.30. Het volledige programma van de conferentievindt u hier, de flyer is hier te zien.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK