Overhead geen twistpunt meer

Nieuws | de redactie
22 maart 2011 | De overhead-gegevens van het hoger onderwijs worden opgefrist en OCW werkt daarin samen met VSNU en HBO-raad. “In het hoger beroepsonderwijs was het percentage aan zuivere overhead 24,5%, de omvang van de zuivere overhead bij universiteiten bedroeg 25,3%. Deze definitie is tussen OCW en de ho-instellingen overeengekomen,” erkent staatsecretaris Zijlstra.

In antwoord op de vragen van PvdA-woordvoerder TanjaJadnanansing geeft OCW aan, dat het eigen onderzoek van de koepelsnu al een benchmarking van overhead in het hoger onderwijs mogelijkmaakt. Dat premier Rutte die meer actuele cijfers niet benutte,maar oudere en meer ruwe gegevens laat Zijlstra verder buitenbeschouwing in zijn antwoorden. “Voor de Rapportage benchmarkoverhead universiteiten en hogescholen, uitgevoerd in opdracht vande ho-koepelorganisaties, is onder andere gekeken naarfunctie-indeling. Het onderzoek waaraan de premier onlangs refereerde (Kamerstuknummer. 2011Z03503, 9 maart 2011) heeft weerbetrekking op de totale uitgaven aan secundaire onderwijsprocessenten behoeve van het gehele hoger onderwijs.”

Draagvlak bij OCW en veld

De staatssecretaris licht toe, dat zijn departement en dekoepelorganisaties op het punt van de visie op overhead en deaanpak daarvan helemaal niet zo tegenover elkaar staan als uit zijnuitlatingen en die van de premier leek te kunnen worden opgemaakt. “Debenchmark overhead in opdracht van HBO-raad en VSNU, is gebaseerdop het aantal fte’s in de primaire processen (onderwijs enonderzoek) en het aantal fte’s overige functies. In 2007 hebben dekoepels de eerste rapportage aan de toenmalig minister aangeboden.In het hoger beroepsonderwijs was het percentage aan zuivereoverhead 24,5%, de omvang van de zuivere overhead bijuniversiteiten bedroeg 25,3%.

Deze definitie is tussen OCW en de ho-instellingenovereengekomen. Dit is voor het Ministerie van OCW een duidelijkebenadering die ook draagvlak heeft binnen het onderwijsveld. Begin2011 heeft HBO-raad het onderzoek opnieuw laten uitvoeren op basisvan de gegevens over 2009.”

Inzet van reductie voor primair proces

Er zijn dus wel degelijk actuele en gemeenschappelijk gedragendata over de overhead in het hoger onderwijs. Verwijtendeuitlatingen vanuit het kabinet en anderen in ‘de politiek’ over eenoverdaad aan overhead en dergelijke zijn dan ook niet zo gepast,blijkt nu. “De uitkomsten van de ho-sector zijn gebenchmarkt metandere publieke sectoren. Het percentage zuivere overhead is nu25,8 %. Ik ben in afwachting van het rapport van de HBO-raad. DeVSNU is bezig met de voorbereiding van een herhaling van debenchmark.”

Uiteraard wil ook OCW dat de overheadkosten omlaag kunnen. Dehogescholen en universiteiten mogen ‘de opbrengst’  daarvaninzetten voor onderwijs en onerzoekinvesteringen. “Met deho-instellingen ga ik afspraken maken op welke wijze een reductievan de overhead gerealiseerd kan worden. Ik vind een dergelijkoverhead percentage namelijk te hoog. Dit zal onderdeel worden vande meerjarenafspraken die ik met de ho-instellingen ga maken. Dezereductie kan dan worden ingezet voor het primaire proces.”

Jadnanansing nemt met deze antwoorden nog geen genoegen. In hetAO over het rapport-Veerman heeft zij een motie voorgelegd waarinzijn de regering verzoekt “om de Algemene Rekenkamer te verzoekenonafhankelijk onderzoek te doen naar ‘overhead’ in het Nederlandshoger onderwijs.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK