Pareltjes in de schaduw

Nieuws | de redactie
16 maart 2011 | De researchmaster-opleidingen scoren met hoge kwaliteit. Dat zal de NVAO onthullen in haar seminar op 24 maart. Voorzitter Karl Dittrich verbaast zich, “dat we daar niet veel meer van profiteren. Het bleef al onderbelicht bij ‘Veerman’ en ook bij OCW nog. Terwijl ze voor die topgebieden van EL&I en de internationale positionering en promotie van ons land geknipt zijn.”

Het seminar bouwt voort op een conferentieover de researchmaster in 2007. Maar Dittrich onderstreept eenmarkant verschil. “Toen bespraken we plannen die gemaaktwaren en eerste stappen die gezet werden, nu komen we metresultaten en trekken conclusies en lessen.” Eén conclusie lijkt nureeds helder. “De kwaliteit die de researchmasters leveren is echtgoed.”

Er zijn onder meer ’thesisvergelijkingen’ gedaan doorinternationale experts. Zij keken naar ‘gewone’ mastersproducten endie van researchmaster-studenten. Dittrich meldtScienceGuide dat de onderzoekers “zeer te spreken zijn, zezijn echt enthousiast over de kwaliteit hier. Op de beide niveaustrouwens, zowel die van de masterthesis in het algemeen en vooralover die vanuit de researchmasters.”

Voorbeeld van succesvolle diferentiatie

De internationale experts komen hun bevindingen op het seminar zelf toelichten en brengen er dedaaruit te trekken lessen in de discussie. “Eén conclusie is nu alopvallend, vind ik. We profileren ons lang niet genoeg met dekwaliteit van deze ook internationaal bijzondere variant van deuniversitaire opleiding.  Daarom wil ik direct een verbindingleggen in dit seminar met de discussie over Veerman! Want dit is aleen voorbeeld van zeer succesvolle differentiatie die ons HO isgelukt. Dan is het toch opvallend dat we dat zoonderbelichten.”

Dittrich is niet helemaal verbaasd hierover, want hij wijst erop dat de researchmaster -net als de onderzoekscholen trouwens- inhet rapport-Veerman stiefmoederlijk behandeld werden. “Het bleefdaar toch wat al te onderbelicht. Die kritische kanttekening moetik wel even maken. We willen het debat hierover en de aandacht voordit succesvolle voorbeeld daarom dienstbaar zijn met hetseminar.”

Dat is ook nodig, vindt Dittrich. “Zo’n onderbelichting is ookbreder merkbaar. Ook op het ministerie van OCW lijkt men er nietveel besef van te hebben en dat is jammer. In de bètasectortrouwens ook, nota bene. Daar gaat men er wat vanuit, lijkt het,dat als zij de lat zelf maar heel hoog leggen, je zulke bijzonderemasters niet nodig hebt. Maar ja, je kunt je hoger onderwijs nietzó toespitsen dat alleen kandidaten voor de Nobelprijs nog bij joukunnen langskomen en afstuderen, hè? Ik ben daarom wel benieuwdnaar de input die Robbert Dijkgraaf op het seminar komt geven!”

Internationale profilering

Zeker zo interessant noemt Dittrich dat oud-OCW-topman Jo vanHam, nu TU/e-collegelid, komt spreken. Dat ziet hij als signaal datin de bètatechnische hoek het denken niet stil blijft staanhierover. “De researchmaster en de kansen die deze biedt voor wieveel talent hebben, maar geen Nobelaspiraties, komt daar nu ook opde agenda. Dat lijkt mij een goede zaak voor de kwaliteit van deTU’s in den brede en voor hun internationale profiel enaantrekkingskracht.”

De kwaliteit van deze vorm van verscheidenheid binnen het HOmaakt het voor de Nederlandse universiteiten interessant deresearchmasters in hun internationale profilering een sterkere rolte laten spelen. “Werf ermee in het buitenland, zou ik zeggen!Zulke opleidingen, allemaal in het Engels, bestaan er eldersnauwelijks. Nederland heeft hier iets om over de grenzen promotiemee te doen. De internationaliseringsmensen van de universiteitenen hun communicatiestrategen zouden hier echt iets mee kunnen.”

Pareltjes voor 9 topgebieden

Voor de bewindslieden van OCW en EL&I heeft Dittrich met deuitkomsten van het onderzoek goed nieuws, benadrukt hij. “Hetstudiesucces is hier zeer hoog, 80 tot 90%. De alumni komen in hetonderzoek en in maatschappelijke posities op uitstekende plaatsenterecht. Ook dat straalt natuurlijk  weer af op onzeuniversiteiten en ons land als kennisnatie. We hebben echtpareltjes in handen.”

Dat geldt zeker voor de 9 topgebieden van minister Verhagen.Dittrich lacht als ScienceGuide vraagt of de 9 mannen diedeze gaan trekken niet allemaal op het seminar hun licht moetenkomen opsteken. “Elk van die topgebieden moet het concept van deresearchmaster natuurlijk omarmen. Juist als je als land op zulkethema’s echt voorop wilt lopen, heb je zulke internationaalaansprekende differentiatie nodig.”

“Veel van de 9 topgebieden hebben een bètatechnische achtergronden je ziet dat men daar nog niet zo ver is gekomen met dit concept.EL&I zou dus op die 9 gebieden een uitstekende impuls voorsuccesvolle differentiatie kunnen bieden door de researchmasterdaarin krachtig te verankeren en steun te geven. Zulke pareltjeshoor je in elk daarvan te hebben en te koesteren, denk ik.”

U vindt hier het programmavan het seminar en u kunt zich hieraanmelden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK