Passend onderwijs heeft tijd nodig

Nieuws | de redactie
9 maart 2011 | “Op zich zijn de uitgangspunten voor passend onderwijs in het wetsvoorstel prima”, betoogt Windesheim-lector Ria Kleijnen, die afgelopen vrijdag haar lectorale rede ‘Onderwijszorg in de keten’ uitsprak. “Maar de manier waarop er 300 miljoen bezuinigd wordt nu, is schrijnend.”

Dr. Ria Kleijnen pleit voor het onderwijs als ‘vindplaats’ voorde zorg en onderschrijft daarmee de intenties van het ministerievan OCW op het gebied van passend onderwijs. “80 procent van dezorg, zou in feite op school plaats kunnen vinden.” Toch hekelt zijhet ontbreken van een transitieperiode en de grote financiëlekorting op het budget. “Het is naïef van de overheid te denken datje zo snel met zo weinig middelen een verandering kuntbewerkstelligen.”

Kijken wat het kind wél kan

De lector ‘Onderwijszorg en samenwerking in de keten’ richt zichin het lectoraat op de samenwerking tussen docent en de omliggendeorganisaties, zowel maatschappelijk als professioneel. Hierbij vult ze haar collega Sui Lin Goei aan, die zich in het lectoraat meer richtop de relatie tussen leerkracht en kind.

Kleijnen onderschrijft de visie van haar collega-lector dat erin het onderwijs uitgegaan moet worden van wat het kind wél kan. Dehulp die geboden wordt aan leerlingen met een ‘rugzakje’ kan danook veel vaker opgevangen worden door leraren in het regulieronderwijs, mits leraren kunnen omgaan met diversiteit. “Als je nietleerlingen in een aparte situatie hoeft te zetten, dan moet je datook niet doen.”

De aanpak zoals OCW die nu heeft gekozen, gaat volgens Kleijnenechter voor grote problemen zorgen. Er is een verandering van’mindset’ nodig om het opvoedkundige aspect van kinderen metspeciale behoeften in te passen in het regulier onderwijs. “Lerarenmoeten speciale onderwijszorg niet zien als iets dat erbij KOMT,maar dat erbij HOORT”.

De hedendaagse leraar “moet een kei zijn in z’n vak en daarbijook nog van kinderen houden.” Kleijnen is wat dat betreft nietonverdeeld positief over het niveau van het lerarenkorps. “Eénvierde van de leraren doet het op dit moment goed, maar drie vierdemoet nog leren om te gaan met de verschillen tussen leerlingen inde klas.”

Herstel van gewone leven kost tijd

Het leraarschap is in de afgelopen jaren aan erosie onderheviggeweest, constateert Kleijnen. “De status van het beroep isafgenomen en mensen denken dat het wel een leuk beroep is, metlekker veel vakantie. Sommige leraren spelen dan ook alleen maarpolitieagent en zien hun leerlingen niet als prachtige mensen inwording.” Vergaande professionalisering van de leerkracht is danook nodig, zeker in het stellen van hoge verwachtingen aanen omgaan met verschillen tussen leerlingen.

De bezuinigingen van OCW raken met name die leerlingen metspeciale onderwijsbehoeften. Zo wordt er bezuinigd op de RegionaleExpertise Centra (REC) waarin kinderen met fysieke of opvoedkundigeproblemen ondersteuning kregen. “De expertise van dezespeciale voorzieningen zou op natuurlijke wijze naar het regulieronderwijs moeten vloeien, maar de overheid is daar niet mee bezigen laat dat over aan de markt. En daar maak ik me heel erg zorgenover.”  De minister zegt wel dat ze hier oog voor heeft, maarbeseft onvoldoende wat hiervoor nodig is. Scholen weigerenleerlingen nu al, omdat ze niet kunnen garanderen dat ze overanderhalf jaar de zorg nog kunnen leveren.

Een dergelijke professionaliseringsslag bij reguliere scholen envooral de leraren heeft zeker een transitieperiode van 5 tot 10jaar nodig. Kleijnen is dan ook kritisch over het tempo waarin OCWde plannen denkt te kunnen doorvoeren. De doelstelling van hetlectoraat om passend onderwijs in te bouwen in de curricula vanzowel de lerarenopleidingen als de pedagogische opleidingen, is danook van groot belang in de stap die het passend onderwijs moetmaken. “Ik pleit -evenals hoogleraar Jo Hermanns voor het herstelvan het gewone leven. Iedere leerling zit op school. Laat de zorgdaar dan ook plaatsvinden en ga niet met die kinderen naar allerleiinstanties.”

Lees de volledige lectorale rede van dr. Ria Kleijnen hier terug


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK