Plan van aanpak scholarships

Nieuws | de redactie
17 maart 2011 | Het VVD-idee van scholarships van bedrijven voor getalenteerde studenten zal verder worden uitgewerkt door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Hoe OCW en EL&I hier samen aan gaan werken met betrekking tot het topgebiedenbeleid blijft nog onduidelijk.

Staatsecretaris Zijlstra heeft in zijn antwoorden op Kamervragen van VVD-partijgenoot Anne-Wil Lucas – over deuitwerking van scholarships voor studenten naar aanleiding van hetScienceGuide-artikel Bedrijfsleven snakt naar talent– aangegeven dat deKoninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen deuitvoering hiervan op zich zal nemen. Lucas had Zijlstra eerdergewezen op de nogal summiere aandacht voor haarscholarships-initiatief in de kabinetsreactie op ‘Veerman’. Destaatssecretaris verklaart nu dat “het geenszins mijn bedoeling[is] geweest om de suggestie te wekken dat ik het hierbij zoulaten”.

Zijlstra houdt zich nog wel een slag om de arm in hoeverre ereen connectie gelegd zal worden tussen het OCW’s beleid opscholarships en EL&I’s topgebiedenbeleid. Hoewel hij aangeeftdat er inmiddels wel interdepartementale contacten zijn gelegd overde uitvoering van scholarships, laat hij niet na te benadrukken dat”onder aan de streep de bewindspersonen van EL&I enBuitenlandse Zaken primair verantwoordelijk [zijn] voor hunbeleidsterreinen”. Hierop heeft Lucas al bekend gemaakt dat zijscholarships in de topgebieden wil inbrengen in het Kameroverlegmet minister Verhagen over zijn bedrijfslevenbrief.

Aansluiting bij bestaande initiatieven

Kort na haar toetreding tot de Tweede Kamer liet Lucas weten datnu de studiefinanciering in de masterfase op de tocht staat, zijeen gat in de markt zag voor scholarships. Zij wil datbedrijven, fondsen maar ook bijvoorbeeld universiteiten een bedragbeschikbaar stellen voor een student om zijn masteropleiding van tebetalen. Zijlstra geeft in zijn antwoorden aan dat volgens hemscholarships de meeste kans van slagen als er aansluiting wordtgevonden met al bestaande maatschappelijke initiatieven.

“Er kan al heel veel en het is aan betrokken partijen om uit tevinden wat wanneer het beste werkt: dat kan uiteenlopen vanbijvoorbeeld een competitie met prijzen tot en met het combinerenvan stipendia met de mogelijkheid voor bedrijven om talenten één ofmeerdere jaren aan zich te binden.”

Gastheer voor het proces

OCW heeft de Koninklijke Hollandsche Maatschappij derWetenschappen de opdracht gegeven om  als ‘gastheer voor ditproces’ op te treden, aangezien deze organisatie ervaring heeft inhet toekennen van door bedrijven en fondsen gefinancierde stipendiaen prijzen. Het plan van aanpak tot en met mei is al door Zijlstraopgesteld:

–         interviews met geïnteresseerde studenten, werkgevers,onderwijsinstellingen en dienstverlenende ondernemers op dit vlakom ideeën uit de markt te halen en commitment te creëren;

–         selecteren en doorontwikkelen van de meest kansrijke opties in een’denktank’-vorm met mensen uit het bedrijfsleven en hetonderwijsveld, die in staat zijn om deze opties in praktijk tebrengen;

–         presentatie en implementatie van de ontwikkelde initiatieven. (Bovenstaande zal worden ontsloten via www.masterklasse.nl.)


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK