Pro forma maar niet de facto

Nieuws | de redactie
14 maart 2011 | Het Nederlandse onderwijs houdt wellicht wel pro forma maar zelden de facto rekening met de belangen van de leerling en dient vooral de belangen van maatschappelijke partijen. Dat concludeert lector Leo Lenssen (Inholland) in zijn Tilburgse proefschrift.

Lenssen onderzocht de wijze waarop het onderwijs invloeduitoefent op de individuele ontwikkeling van mensen. Aan de handvan literatuuronderzoek en zijn eigen levensgeschiedenis – hij wasleerling, student, leraar, leidinggevende en onderwijsbestuurder-  legt Leo Lenssen in zijn proefschrift de wortels bloot vanhet onderwijsstelsel zoals zich dat de afgelopen vijftig jaar heeftontwikkeld.

Mammoetwet onvoldoende verwezenlijkt

Lenssen richt zich vooral op het begrip ’toegankelijkheid’ en demate waarin het bestel werkelijk tegemoet komt aan de behoeften entalenten van het individu. In de periode voor de Mammoetwet (voor1968) was in het onderwijs veel ruimte voor particulier initiatiefvan onderwijsinstellingen en daarmee ook voor individuen om eeneigen onderwijsloopbaan te volgen, constateert hij.

De Mammoetwet beoogde vervolgens verbetering van detoegankelijkheid van het onderwijs, maar die werd onvoldoendegerealiseerd. Als een van de oorzaken wijst Lenssen op degestandaardiseerde principes van het toenmaligeonderwijsbestel, die minder ruimte lieten aan individuelelevenslopen  en die nog steeds van invloed zijn op hetonderwijs. Hetzelfde patroon neemt hij waar bij de invoering van deWet educatie en beroepsonderwijs (WEB) vanaf 1996. 

Beleid is vooral publiek beheer

Het Nederlandse onderwijs houdt wellicht wel pro formamaar zelden de facto rekening met de belangen van deleerling, concludeert Lenssen. Het onderwijs dient vooralde belangen van maatschappelijke partijen. Het beleid is dan ookgericht op de verdeling van middelen over die partijen enstaat  in het teken van beheer en beheersing endoelmatigheid.

Het onderwijs is voortdurend inzet van een machtsstrijd om hetbezit van de instituties in het publieke domein. Een principi?leherbezinning en herwaardering van de onderwijsdoelstellingen isdaarom gewenst, aldus Lenssen. Het proefschrift laat daarnaast ziendat de individuele (waarde)oriëntaties van mensen en hun ambitiesvan meer invloed zijn op hun onderwijsloopbaan dan het milieu vanafkomst.  
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK