Topman ELI naar NWO

Nieuws | de redactie
1 maart 2011 | ELI-topman Hans de Groene volgt per 1 mei Cees de Visser op als algemeen directeur van NWO. De Groene was de afgelopen jaren nauw betrokken bij grote veranderingen in het innovatiebeleid, bij de verdeling van de FES-middelen en de belangrijkste Nederlandse afgevaardigde bij ESA.

NWO-voorzitter prof. dr. Jos Engelen is blij met de opvolger vanCees de Visser, die binnenkort met pensioen gaat. “Hans de Groeneis een manager met grote ervaring in het publieke domein. Hij gaatmet verve het belang van wetenschappelijk onderzoek voor deNederlandse samenleving in de volle breedtedienen.” 

Hans de Groene (1960) studeerde algemene economie aan de ErasmusUniversiteit. In 1985 begon hij zijn loopbaan bij het Ministerievan Economische Zaken waar hij werkte in beleids- enmanagementfuncties binnen de directie Algemene EconomischePolitiek. Hij werd in 1993 plaatsvervangend directeur, en in 1997directeur van de directie Ruimtelijk Economisch Beleid. In 2001werd hij directeur en plaatsvervangend directeur-generaal op hetterrein van het innovatiebeleid. Sinds 2004 is hij directeurInnovatie en plaatsvervangend directeur-generaal Ondernemen &Innovatie (sinds oktober 2010 binnen het nieuw gevormde ministerievan Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). 

De Groene was nauw betrokken bij de grote veranderingen in hetinnovatiebeleid in de afgelopen jaren. Hij heeft een uitgebreidnetwerk in Den Haag, de kenniswereld, het bedrijfsleven, en binnenEuropa. Zijn aanpak en stijl worden gekarakteriseerd alsdaadkrachtig en gericht op samenwerking. Hans de Groene: “Ik heb inde afgelopen jaren intensief samengewerkt met NWO en heb deorganisatie leren kennen als bijzonder boeiend en bij uitstekprofessioneel. NWO vervult een belangrijke rol bij het verderversterken van Nederland als kennisland. Ik kijk er enorm naar uitdaaraan een bijdrage te leveren.” 

Vanuit het ministerie van EL&I werkte Hans de Groene samenmet NWO aan o.a. de financiering van STW en de totstandkoming vande Kenniswerkersregeling. Hij heeft bijgedragen aan de vernieuwingvan de opdrachtverlening aan Agentschap NL en was actief in deinterdepartementale beleidsontwikkeling voor kennis en innovatie.Zo was hij voorzitter van interdepartementale commissies voor onderandere de verdeling van de FES-middelen voor kennis en innovatie,voor de ruimtevaart en voor nanotechnologie. Hij trad op als hoofdvan de Nederlandse delegatie in de Raad van het EuropeseRuimteagentschap ESA en was verantwoordelijk voor de voorbereidingvan de Nederlandse inbreng in het Europese onderzoek- eninnovatiebeleid.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK