Vallei des doods voor tech start-up

Nieuws | de redactie
14 maart 2011 | De overheid moet haar beleid voor het reduceren van investeringsrisico’s in innovatie verruimen. In het advies 'Kapitale kansen – Slim geld voor ambitieuze ondernemers' stelt de AWT ook dat tech start-ups met geldproblemen meer ambitie moeten tonen. "Wij hebben geconstateerd dat je het probleem niet aan de financiële sector kunt wijten”, aldus AWT-voorzitter Joop Sistermans.

Snelgroeiende innovatieve ondernemingen leveren een belangrijkebijdrage aan de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Het lukthen echter vaak moeilijk om privaat kapitaal aan te trekken. Ditgeldt met name voor het overbruggen van de “vallei des doods”. Datis de fase tussen de uitkomst van onderzoek en ontwikkeling(R&D) en het op de markt brengen van een innovatief product.Banken en durfinvesteerders achten de risico’s van die stap vaak tegroot om met geld over de brug te komen.

Met het nieuwe advies geeft de AWT antwoord op de vraag van hetministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: hoe kan,gegeven het groeiende belang van snelgroeiende innovatieveondernemingen voor de economie en in het licht van de recentefinanciële en economische crisis, de toegang tot privaat (risico)kapitaal voor (snelgroeiende) innovatieve ondernemingen wordenverbeterd?

Twee kanten

‘Wij hebben geconstateerd dat je het probleem niet of nauwelijksaan de financiële sector kunt wijten’, zegt AWT-voorzitter JoopSistermans. ‘Die maakt gewoon risico-inschattingen. Voor goedeplannen is er altijd geld te vinden. De oplossingen liggen dan ookvooral bij de ondernemers zelf en deels bij de overheid. Ons landheeft relatief weinig ondernemers met echte groeiambitie. Dat zoubest mogen veranderen. De overheid zou dat kunnen stimuleren.

Daarnaast zou de overheid meer kunnen doen om de risico’s vaninvesteren in innovatie te beperken. Denk aan verruiming vanbestaande ‘revolving fund’-instrumenten, zoals de TechnoPartnerSEED fondsen en het Innovatiekrediet. Betere communicatie over allebeschikbare instrumenten, zou daarbij nuttig zijn. De overheid zouook meer innovatief onderzoek kunnen uitzetten bij bedrijven, viade Small Business Innovation Research (SBIR)-programma’s, en haarrol als launching customer kunnen intensiveren.’

Aansluiting en vernieuwing

De aanbevelingen van de AWT sluiten nauw aan bij hetregeerakkoord en het nieuwe bedrijfslevenbeleid. Drie van de vijfaanbevelingen (verruiming limieten TechnoPartner SEED fondsen,oprichten van een dakfonds (fund of funds), uitbreidingInnovatiekrediet) passen hierbij. De overige twee aanbevelingenhaken aan bij initiatieven waarover op Europees niveau momenteeldruk wordt gesproken (uitbreiding van SBIR en innovatief inkopennaar heel Europa).

In het nieuwe bedrijfslevenbeleid wordt er volgens de AWT weinigaandacht besteed aan het bevorderen van ambitieus ondernemerschap,De oplossing die met name wordt voorgesteld is: meer geld (via hetInnovatiefonds). Volgens de AWT liggen er echter “kapitale kansen”in het “meer aandacht besteden aan de groeiambitie vanondernemers”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK