Abeundi

Nieuws | de redactie
27 april 2011 | Een student hoort in Leiden voortaan de normen van de professie of ‘cultuur’ waarin hij zal gaan functioneren te leren kennen en respecteren. Wie “blijk heeft gegeven van ongeschiktheid” daarvoor kan door de universiteit verwijderd worden op grond van een Iudicium Abeundi.

Hiertoe is nu een protocol opgesteld voor de totstandkoming vanzo’n Iudicium Abeundi. Dit vult in wat sinds de laatste wijzigingvan de WHW is toegestaan.

Het verwijderen van een student op inhoudelijke gronden kangebeuren als deze “door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeftgegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meerberoepen waartoe de door hem gevolgde opleiding hem opleidt, danwel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening.” Dewijziging van de wet is mede ingegeven geweest door de zaak van destudent pedagogiek die een ‘pedopartij’ was gestart en deonthullingen over het disfunctioneren van sommige artsen.

Het nieuwe protocol beoogt dit zowel inhoudelijk als procedureelnader in te vullen. Het geeft onder meer aan datstudenten tijdens de opleiding vertrouwd moeten raken met de normenvan de beroepsgroep en op welke wijze de universiteit studenten dekans wil geven omstreden of onaanvaardbaar geacht gedrag ofuitingen te leren staken.

Na een melding van zulk gedrag bij de examencommissie of dedecaan is het een zaak van het College van Bestuur om tot eenuiteindelijke verwijdering te beslissen. Betrokkenen kunnen metbezwaar tegen zo’n besluit zich melden bij de landelijkegeschillencommissie Iudicium Abeundi.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK