Bevordering van zesjescultuur

Nieuws | de redactie
15 april 2011 | De bezuinigingen versterken de zesjescultuur “en dat is precies wat we allemaal niet willen dat er gebeurt.” Prof Nora van Oostrom-Streep (UU) stond voor de Tweede Kamer met een manifest namens 2000 van haar collega-hoogleraren. Haar grootste zorg is daarbij niet financieel, maar eigenlijk cultureel.


De bezuinigingen waartoe de universiteiten gedwongen worden hebbengevolgen die contrair zijn aan de doelstellingen van allen die hethoger onderwijs een goed hart toe dragen. Prof. Van Oostrom noemthet bijvoorbeeld een pervers effect, dat “het aanmoedigen vansnelheid in de studie vooral het niveau van de inspanningenaantast. Wat ik zie het bij mijn eigen studenten: ze gaan om tempote maken op die dingen minderen waar wij van weten, dat ze daarmeeverdieping en verbreding van hun kennis en inzicht bereiken.”

Schoolser in plaats van academischer

Bij haar vakgebied, het notarieel recht, is een stevigcurriculum in hoge mate vastgelegd, mede vanwege de wettelijkeeisen aan het ambt. De studenten hebben daardoor relatief weinigruimte voor andere of extra vakken. “Wat je dan ziet, is dat zijprimair die ´verplichte onderdelen´ doen, maar minder inzet kunnengeven aan andere aspecten of inhouden van het vakgebied.”

“De door iedereen aanbevolen en gewenste academische vorminggaat zo als eerste lijden onder de ingrepen. De universiteit moetals het ware schoolser worden om de studenten in voldoende tempodoor het curriculum te laten komen, de gewenste academisering vanhet WO wordt belemmerd. In feite bevorderen we zo de zesjescultuuren dat is precies wat we allemaal niet willen dat er gebeurt!”

Mensen boven stenen

In haar eigen instituut ziet Van Oostrom de gevolgen inmiddelsin concreto zich aandienen. “Wij hebben moeten overgaan tot hetafstoten van panden, zodat we minderen kunnen op dehuisvestingskosten. Als we moeten snijden dan moet het maar daar,is de gedachte. Wij kiezen ervoor mensen boven stenen te latengaan, zolang het kan.”

Niettemin heeft ook zoiets consequenties voor de kwaliteit vanhet werk. De hoogleraar lacht even als ze vertelt: “We hebben nuzo’n 8 m2 per persoon beschikbaar plus één boekenkast. En dat ineen vak als het onze….ik lach er nu om, maar eigenlijk is hettreurig hoor”.

Inmiddels moet ook op mensen ‘gekort’ worden en zijn gedwongenontslagen aan de orde. Tevens wordt door het aantrekken van minderaio’s het kostenniveau gedrukt. “Dat heeft natuurlijkonvermijdelijk het gevolg, dat we minder jong talent een plekkunnen geven en daarmee zal ook het aantal promoties en de wetenschappelijke productie omlaag gaan.”

De tekst van het professorenmanifest leest u hier:

‘De hoogleraren van de Nederlandse universiteiten zijn bezorgdover de gevolgen van de kabinetsplannen om te bezuinigen op hetwetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Onderwijs en onderzoekzijn van essentieel belang voor de maatschappelijke, economische enculturele ontwikkeling van ons land.

Nederland wil zijn internationale positie als kenniseconomieversterken. Universiteiten spelen daarin een cruciale rol alsbroedplaatsen van innovatie en toegepast onderzoek. De hooglerarenroepen het kabinet daarom op juist te investeren in kennis. Devoorgestelde bezuinigingsmaatregelen van het kabinet kunnen oplopentot een vermindering van vele honderden miljoenen per jaar voorwetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland.

De Nederlandse samenleving heeft belang bij goed opgeleide jongemensen. Intensief, activerend onderwijs en dus voldoende docentenzijn daarvoor voorwaarde. Als gevolg van bezuinigingen gebeurt hetomgekeerde: vanaf 2012 is ongeveer 10 procent minder budget voordocenten beschikbaar. De toekomstige generatie studenten wordthiervan het slachtoffer.

Onderzoek is voor de vernieuwing van de samenleving essentieel.Het wegvallen van de aardgasbaten (FES) voor de financiering vaninnovatief onderzoek leidt tot banenverlies voor jongeonderzoekers. Niet alleen leidt dit tot minderonderzoeksresultaten, maar ook tot een minder onderzoeksklimaatwaardoor jong talent over de grenzen zal trekken. Nederland zalverdwijnen uit de top tien van de kenniseconomieën.

De voorgenomen bezuinigingen op het wetenschappelijk onderwijsen onderzoek staan haaks op de ambitie van Nederland om tot de topvijf van de kenniseconomieën te behoren. Dat vereist intensiveringvan het onderwijs, mogelijkheden tot creatief onderzoek en hetstimuleren van talent. De hoogleraren willen zich hiervoorinzetten. Het moet anders. Het kan anders.

De hoogleraren roepen het kabinet op in overleg treden om depotentie van de universiteiten voor de toekomst van de samenlevingmaximaal te benutten.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK