Chemie tussen TU/e en Radboud

Nieuws | de redactie
29 april 2011 | De Veerman-profielen werpen hun schaduw vooruit. De Radboud Universiteit en TU/e gaan hun krachten bundelen rond organische chemie. RU-voorzitter Roelof de Wijkerslooth noemt “juist de combinatie van kennis, wetenschappelijke en industriële netwerken van de organisch-chemische onderzoeksgroepen uniek.”

De chemici van de Radboud Universiteit Nijmegen en de TechnischeUniversiteit Eindhoven willen hun onderzoekssamenwerkingversterken. Ze bundelen hun slagkracht op het gebied van deorganische chemie; een noodzakelijke voorwaarde om deinternationale concurrentiepositie van Nederland verder uit tebouwen.

Moleculair perspectief

Eén van de belangrijkste voornemens in de strategische alliantieis het opzetten van een gezamenlijk expertisecentrum. Dit past bijhet voornemen vanuit het Sectorplan Chemie om verderezwaartepuntvorming in Nederland te bewerkstelligen. Nijmegen enEindhoven werken hier al langer samen. Het onderzoek dat daaruitvoortvloeit, behoort al jaren tot de internationale top en ontvingal meerdere prijzen. Met de Strategische Alliantie wordt desamenwerking nu ook officieel bestendigd.

Het onderzoek van de twee universiteiten sluit goed op elkaaraan. Zowel in Nijmegen als in Eindhoven werken chemici vanuitmoleculair perspectief naar complexe systemen en materialen. Hetonderzoek is daarbij sterk geworteld in de synthese, fysischorganische, supramoleculaire chemie en de  life sciences.

Maatschappelijk bredere thema’s

Roelof de Wijkerslooth ziet dan ook de kansen van desamenwerking. “Juist de combinatie van kennis, wetenschappelijke enindustri?le netwerken van de organisch-chemische onderzoeksgroepenis uniek. De activiteiten zijn op de verschillentoepassingsgebieden uitermate complementair.”

Vanuit de bestendiging van de strategische samenwerking tussenbeider universiteiten moet uiteindelijk een expertisecentrumontstaan dat vanuit een kwalitatief hoogstaand perspectieftoonaangevend onderzoek kan verrichten op alle maatschappelijkrelevante thema’s die een raakvlak hebben met de moleculairewetenschappen, zoals gezondheid, energie en duurzaamheid.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK