Deeltijder is geen langstudeerder

Nieuws | de redactie
21 april 2011 | Volgens OCW kan de langstudeermaatregel geen verfijning kennen omdat dan iedereen zich inschrijft als deeltijder. "Niet alleen is deze redenering onzinnig, ook gooit de staatssecretaris zo zijn eigen ruiten in." Want dit kost hem duizenden nieuwe docenten, rekenen Aob-voorman Dresscher en Sander Breur (LSVb) voor.

“Vandaag debatteert de Tweede Kamer in tweede termijn overhet wetsvoorstel ‘langstudeerders’. Staatssecretaris Zijlstra wilmet deze wet studenten met meer dan een jaar vertraging beboetenmet 3000 euro. Hij wil hiermee extra financiële middelenbinnenhalen en de rendementen in het onderwijs verhogen. In hetwetsvoorstel is nauwelijks plaats voor uitzonderingen. Niet voorstudenten die vertraagd zijn door een tweede studie ofbestuurswerk, maar ook niet voor deeltijdstudenten. VolgensZijlstra omdat ‘dan alle studenten zich zullen inschrijven alsdeeltijder’. Niet alleen is deze redenering onzinnig, ook smijt destaatssecretaris met deze maatregel keihard zijn eigen ruitenin.

Geen differentiatie toegelaten

Deeltijders zijn vaak wat oudere studenten die om diverseredenen besluiten hun studie over meer jaren uit te smeren.Onderwijsinstellingen kennen verschillende trajecten waardoor hetvoor deeltijders mogelijk is hun studie te combineren met werk enprivé. Deeltijdstudies zijn anders ingericht en studenten krijgengeen studiefinanciering. Doordat zij weinig colleges hebben enminder gebruik maken van de voorzieningen van eenonderwijsinstelling, is voor veel studenten een deeltijdstudie geenaantrekkelijke optie.

De staatssecretaris maakt echter geen onderscheid tussenverschillende typen studenten, waardoor een groot deel van dedeeltijders plotseling wordt bestempeld als ‘langstudeerder’ en nainvoering van de wet bovenop hun collegegeld een boete moetenbetalen.

Deeltijders de klos

Om verschillende redenen is deze maatregel onbegrijpelijk. Teneerste omdat voor een deeltijdstudie vaak een langere studieduurstaat. Het is logisch dat een studie die door voltijders in driejaar gedaan wordt, een deeltijder de dubbele tijd kost. Daarnaastgaat de maatregel lijnrecht in tegen het ‘leven lang leren’ watvoorheen altijd werd gestimuleerd door de overheid, zodat studerenmogelijk is voor degenen die een gezin of een baan hebben en zichlater in hun carrière verder willen ontwikkelen.

Momenteel zijn er alleen al 9000 studenten in het hbo die eenonderwijsmaster in deeltijd volgen. Ongeveer 1600 studenten wordenin het hbo opgeleid voor docent met een eerstegraads bevoegdheid.Deze deeltijdstudie duurt drie jaar, waardoor deze studenten perdefinitie ‘langstudeerder’ worden en de boete moeten betalen.

Het is niet te hopen dat hierdoor nog meer mensen afzien van eenstudie; er is nu al een tekort en de verwachting is dat deze dekomende jaren toeneemt met 1500 eerstegraads docenten. Dit terwijlenkele jaren geleden nog het actieplan LeerKracht is omarmd doorhet kabinet, waarin is afgesproken dat meer docenten een hogerebevoegdheid moeten hebben. Ook commissie Veerman en de SERconstateren dat het opleiden van goede docenten een manier is om dekwaliteit van het onderwijs te verhogen.

Docenten met ambitie broodnodig

De staatssecretaris gaf recent in de Tweede Kamer aan dat het deverantwoordelijkheid van OCW is genoeg goede docenten op te leidenom het dreigende lerarentekort het hoofd te bieden. Waarom hijblind is voor de problemen die zullen ontstaan door zijnlangstudeerdersmaatregel is dan ook een raadsel.

Laten we hopen dat de staatssecretaris snel bijdraait zodatdocenten en anderen met ambitie door kunnen studeren zonder teworden afgeremd door visieloze maatregelen die geen ander doelhebben dan het spekken van de staatskas.”

Walter Dresscher (voorzitter Algemene Onderwijsbond) enSander Breur (voorzitter Landelijke Studenten Vakbond)


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK