Juristen kraken langstudeerboete

Nieuws | de redactie
4 april 2011 | De langstudeermaatregel die in september 2011 ingevoerd moet worden, staat opnieuw onder druk. Juridische experts van Stibbe menen dat de boete om verschillende redenen juridisch niet verantwoord is. De studentenorganisaties ISO, LSVb en LKvV willen dat hier in politiek Den Haag nadrukkelijk aandacht aan wordt besteed.

Volgens het advies van Stibbe is de maatregel om studentenmet meer dan een jaar studievertraging voor €3000 te beboeten opmeerdere punten onhoudbaar. Zo is het ontbreken van eenovergangsregeling voor reeds studerenden in strijd met hetrechtszekerheidsbeginsel. Ook Radboud-voorzitter Roelof deWijkerslooth en de Raad van State constateerden dit reeds, maar ditwas voor OCW nog geen aanleiding het wetsvoorstel hierop aan tepassen.

Een tweede punt van zorg in het juridisch advies is hetgelijkheidsbeginsel waar het huidige wetsvoorstel niet aan lijkt tevoldoen. De toegankelijkheid van het onderwijs is met een boete van€3000 bovenop het huidige collegegeld niet langer gewaarborgd.Hiermee gaat het wetsvoorstel in tegen Europese verdragen inzake deeconomische en sociale gelijkheid.

Niet alleen juridisch, ook financieel, plaatst het juridischadvies zijn kanttekeningen bij de langstudeerboete. Er wordtgetwijfeld aan de financiële noodzakelijkheid getuige de uitsprakenvan Financiënminister De Jager en het gebrek aan wetenschappelijkeonderbouwing voor verhoging van studierendement wordt betwist,omdat “de doelstelling ter verhoging van het studierendement nietmet wetenschappelijk onderzoek en analyses onderbouwd” wordt. Dewerking van de langstudeerboete werd ook door ScienceGuide al geanalyseerd.  

Het hele advies leest u hier 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK