Kabinet huldigt ScienceGuide Student 2010-2011

Nieuws | de redactie
27 april 2011 | Halbe Zijlstra vindt Simon Verwer niets minder dan een voorbeeld waar hij blij van wordt. De huldiging van de ScienceGuide student 2010-2011 door het kabinet onderstreepte nog eens hoe essentieel inzet en ‘drive’ voor het leraarschap ook onder WO-studenten blijft. “Ik wil dat zulke projecten als ‘Eerst de Klas’ bij scholen en HO-instellingen nog veel meer draagvlak krijgen,” zei Zijlstra tegen Simon.

Dat zulke initiatieven genomen worden juicht de staatssecretarissowieso toe, gaf hij aan. Maar zijn ambitie reikt verder. Hij wildat zij breed gedragen worden in het onderwijs zelf. “Als liberaalvind ik dat zij niet alleen maar vanwege de subsidie door deoverheid moeten bestaan, maar ook echt tot bloei komen en gedragenworden door de scholen en het hoger onderwijs veld als geheel. Demanier waarop Simon als ‘Eerst de Klas’ student en docentwerkt, ook met betrokken bedrijven die het project ondersteunen, isecht een voorbeeld dat zo’n breed draagvlak zal helpen groeien. Ikben daarom heel blij dat juist hij vanuit die achtergrond dit jaardoor ISO, LSVb en ScienceGuide is uitgekozen.”

SimonHalbe

De bewindsman had – conform de traditie die door Mark Rutte opOCW was begonnen, zo onderstreepte hij met nadruk – voor Simonenkele boeken gekocht die hem zelf zeer hadden gemotiveerd enlessen geleerd. Een daarvan was zeker rijk aan metaforen:’Endurance’, dat gaat over een expeditie naar Antarctica waarinalles misliep, maar waar veel uit te leren was over hoe jeavontuurlijke projecten en dromen wel en niet kunt waar maken.

UU-voorzitter Yvonne van Rooy wenste Simon namens heel zijn almamater geluk. Dat de mensen van haar UU zulke boegbeelden zijn voorde kennissector kon zij natuurlijk alleen maar beamen. Maar als eenvan de bestuurders die zich zeer inzetten voor ‘Eerst de Klas’ wasVan Rooy buitengewoon verheugd over deze keuze en het thema waarvanSimon Verwer dit jaar het symbool mag zijn.

SimonYvonneVRooy

De noodzaak om veel meer en vooral ook meer academischgevormde jongeren enthousiast te maken voor een loopbaan inhet onderwijs wordt door velen gelukkig beseft en gedeeld, zei VanRooy. Ook de scholen zelf zijn hier meer en meer actief, dat laat’Eerst de Klas’ ook zien. De intensieve betrokkenehid van bedrijvendaarbij is een belangrijke extra impuls, ook voor studenten zoalsSimon, die een loopbaan in het onderwijs zien zitten, maar nietalleen daar hun vleugels willen en kunnen uitslaan. Het project vanShell waar deze jonge docent filosofie en Frans in betrokkenraakte, noemde zij daar een mooi voorbeeld van. Van Rooypleitte dan ook vurig bij de bewindsman voor blijvende inzet ookvanuit OCW voor dit project en de kansen die dit studenten alsSimon geeft.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK