Kamervragen over aanslag op Huygens

Nieuws | de redactie
21 april 2011 | De visie van de studenten van NEWS op ScienceGuide op de financiële ingreep in de Huygens-beurzen heeft geleid tot Kamervragen. Tanja Jadnanansing (PvdA) wil "de logica en feitelijke onderbouwing" weten van de gedachte dat "het Huygens Scholarship programma beëindigd wordt, mede vanwege het beperkte aantal bursalen". Selectiviteit wordt immers zo haar eigen vijand.

Schriftelijke vragen van het lid Jadnanansing(PvdA) over het beëindigen van deHuygens beurzen en de gevolgen voor Nederland als mondialekenniseconomie

1.  Heeft u kennis genomen van het artikel’een nieuwe ambitieboete’ (1)

2.  Hoe beoordeelt u de signalen van de inhet buitenland studerende Nederlandse studenten die aangeven datdoor beëindiging van de Huygens beurzen in feite een nieuweambitieboete wordt ingevoerd?

3.  Bent u het met mij eens dat metbeëindiging van deze internationale studiebeurs de positie enontwikkeling van o.a. academische toptalent uit Nederland onderdruk komt te staan?
Zo nee, waarop baseert u dat?

4.  Kunt u aangeven wat de logica enfeitelijke onderbouwing is achter de in uw beleidsbrief(2) opgenomen zinsnede dat ‘het HuygensScholarship programma beëindigd wordt, mede vanwege het beperkteaantal bursalen’? Hoe is dit afgewogen tegen het belang en heteffect van een dergelijk belangrijk internationaalbeurzenprogramma?

5.  Op welke wijze en in welke mateverwacht u dat de onderwijssector nog in staat is om zelf beleid tevoeren en de financiële middelen op te brengen voor een dergelijkebeursvorm, zeker in het licht van de bezuinigingen die u generiekdoorvoert in het hoger onderwijs?

(1) ‘Een nieuwe ambitieboete‘, ScienceGuide – 19 april2011
(2)   Beleidsbriefstaatsecretaris Zijlstra – ‘herziening subsidiebeleidonderwijssubsidies’ – 8 april 2011 – kenmerk 264063


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK