Langstudeerboete pas per 2012

Nieuws | de redactie
13 april 2011 | De langstudeerboete begint in het parlement te schuiven. Zo zeer dat ook Halbe Zijlstra eieren voor zijn geld kiest. Het CDA heeft de hand gereiken naar de SGP om te verhinderen dat het OCW-voorstel in de Eerste Kamer zou sneuvelen. OCW kan nu niet anders dan tenminste een jaar uitstel slikken.

Het politieke steekspel om de langstudeerboete gaat de laatsteronde in. Staatssecretaris Zijlstra en zijn collega’s in degedoogcoalitie zitten in een zeer lastig parket. Hoe harder zijzich in de Tweede Kamer opstellen, hoe groter de kans dat delangstudeerboete de Senaat niet overleeft. Het kabinet ziet zich nugedwongen zo te manoeuvreren dat een nederlaag op korte termijnvermenden wordt. In een brief aan de Kamer zal uitsel van delangstudeerboete daarom worden omarmd.

SGP aan de rem in Eerste Kamer

Het lot van de langstudeerders en Zijlstra ligt in handenvan de kleine partijen die in beide Kamers vertegenwoordigd zijn.Van die kleine partijen is de SGP meestal sterk gouvernementeel vaninslag. Zij steunt voorstellen van de regering, tenzij deze dereformatorische principes echt tegen de borst stuiten. In hetbijzonder hebben de Staatkundig Gereformeerden een hang naarpolitieke afwegingen met een scherp oog op de constitutionele enwetstechnische zuiverheid. Dat heeft hen ertoe gebracht zeerkritisch te reageren op het voorstel van Zijlstra.

In de Tweede Kamer heeft het CDA nu begrepen dat een al testoere opstelling door de staatssecretaris bijna onafwendbaarzal leiden tot een mislukking van de langstudeermaatregel in deEerste Kamer. De SGP zal daar om constitutionele redenen aan de remtrekken.

Uitweg in de Tweede Kamer

Diezelfde SGP biedt in de Tweede Kamer een uitweg, waarvan hetCDA duidelijk gecharmeerd is. Woordvoerder Sander de Rouwe zegttegen ScienceGuide: “Ik ben heel positief over de ontwikkeling inhet denken bij de SGP. Die gaat in de kern van een nee tegen hetwetsvoorstel naar een ja. Er is natuurlijk nog wel een probleem.Als de ingangsdatum van de wet bij amendement met bijvoorbeeld eenjaar zal worden opgeschoven, dan is de cheque ongedekt. Maar datneemt niet weg dat ik de opstelling van de SGP heel positiefbeoordeel.”

Met deze uitlatingen signaleert het CDA onmiskenbaar dat bij eenincidentele dekking van de voorziene opbrengst van de boete vooréén jaar (2011-2012) een gebaar naar de SGP zonder meer mogelijkis. In de Eerste Kamer zal dan het constitutionele bezwaar van deaangetaste rechtszekerheid van de student wegvallen. Die krijgtnamelijk met haar hogeschool of universiteit een extra jaar om hetstudietempo aan te passen aan de komende collegegeldverhoging.Staatssecretaris Zijlstra heeft dus weinig keuze: of hij volgt hetgebaar van het CDA of hij gaat onderuit in de Senaat.

Het CDA realiseert daarmee een omstreden element uit zijnverkiezingsprogramma en behoudt voor de studenten destudiefinanciering gedurende de bachelorfase. Een kleine, in detijd beperkte handreiking naar de SGP is dat wel waard, denken dechristendemocraten.

Update: Wie draait hier voor op?

De Kamerleden zijn met deze tussenstap nog niet klaar met hunwerk. VVD’er Anne Wil Lucas meldt al dat er nu gewerkt moet wordenaan een dekking voor het ontstane gat van 190 miljoen. De besturenvan hbo en wo zien de bui al hangen. Dankzij de Raad van State isde maatregel eerder al verbouwd tot een kaasschaf op hun budget. DeKamer zou voor dat ene jaar uitstel daar opnieuw dekkingkunnen zoeken.

OU-voorzitter Theo Bovens twittert niet voor niets alschrikachtig in reactie op de uitsel van de langstudeerboete:”Maakt dat de lasten voor de hogescholen en universiteiten dan nietnog groter, als er geen inkomsten tegenover staan?”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK