Populismekenner adviseert regering en parlement

Nieuws | de redactie
26 april 2011 | UvA-docent Sarah de Lange is benoemd tot lid van de Raad voor het openbaar bestuur (ROB), een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. Zij is werkzaam bij de afdeling politicologie in Amsterdam en promoveerde op een onderzoek naar populisme en extreemrechts in West-Europa.

Sarah de Lange is samen met Leon Frissen, de LimburgseCommissaris van de Koningin, op 21 april benoemd als nieuw lid vande ROB. De Raad adviseert zowel gevraagd als ongevraagd zowel deregering als het parlement over de inrichting en het functionerenvan de overheid.  Doel van deze werkzaamheden is hetverbeteren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van deoverheid. Daarbij geeft de Raad in het bijzonder aandacht aan deuitgangspunten van de democratische rechtsstaat.

De Raad voor het openbaar bestuur wordt gevormd door maximaaltwaalf onafhankelijke deskundigen op het terrein van openbaarbestuur, politiek en wetenschap. De leden zijn geselecteerd opbasis van hun deskundigheid en hun maatschappelijke ervaring, enworden bij Koninklijk Besluit benoemd.

Sarah de Lange is op de UvA werkzaam als universitair docentKwalitatieve methodologie op de afdeling politicologie. In 2009promoveerde zijn aan de Universiteit van Antwerpen op dedissertatie From Pariah to Power: Explanations for theGovernment Participation of Radical Right-Wing Populist Parties inWest European Parliamentary Democracies, waarvoor zij werdgenomineerd voor de thesis award van de Nederlandse Kring voor deWetenschap der Politiek (NKWP).

Een jaar later kreeg De Lange een Veni-subsidie van NWO voorhaar onderzoek Newly Governing Parties: Success orFailure? Daarnaast neemt zij deel aan het onderzoeksprojectPolitical Conflict in Five European Systems: The Role ofCitizens, the Media, and Parties in the Politicisation ofImmigration and European Integration, dat ook door NWO wordtgefinancierd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK