Studenten onderwijzen docenten

Nieuws | de redactie
12 april 2011 | Wat gebeurt er als studenten, docenten en onderwijsbestuurders bij de hand te nemen? Dit gebeurde tijdens de Sirius-conferentie 'Practice what you teach'. Kern van de middag was de kennisdeling rond excellentieprogramma's in de lerarenopleidingen.

 

“De rollen waren omgedraaid. Zo voelde het gisteren (4 april2011) tijdens de conferentie Practice what you teach overexcellentieprogramma’s in de pabo. De gespreksgroepen werden nietgeleid door docenten of andere deskundigen maar door studenten. Datdeden ze op een excellente manier. Ze gaven duidelijke uitleg overde structuur, ze vroegen goed door, ze stimuleerden de deelnemersom de goede vragen te stellen en gaven duidelijke samenvattingen.Wat wil je nog meer bij het leiden van een groep?!”  

“Zo begint Bram de Muynck, lector aan Driestar Hogeschool, zijnweblog, waarin hij terugblikt op deconferentie. De Muynck was een van de ca. 75 deelnemers aan deconferentie, die maandag 4 april plaatsvond bij Driestar Hogeschoolin Gouda. De conferentie werd georganiseerd door Hogeschool EdithStein en Driestar Hogeschool en had als onderwerpexcellentieprogramma’s in de pabo.

Op zoek naar werkende principes

Practice what you teach was de tweede conferentie in deSirius Carrousel, een rondtrekkende bijeenkomstencyclus gericht opkennisdeling, die de deelnemers aan het Sirius Programma om beurtenzelf organiseren. Naast (academische) pabo’s en pabo’s met eenexcellentieprogramma waren daarom ook alle deelnemers aan hetSirius Programma uitgenodigd.

Een van de doelstellingen van de conferentie was om met elkaarde dialoog aan te gaan over excellentieprogramma’s en academischepabo’s, en een aantal werkende principes te formuleren. Tijdens hetochtendprogramma gingen de deelnemers, onder leiding vandagvoorzitter Karim Benammar, op zoek naar concrete(succes)voorbeelden van werkende principes inexcellentieprogramma’s. Deze werkende principes waren vooraf opbasis van gesprekken met studenten vastgesteld.

Om succesvoorbeelden te achterhalen, werd gebruikgemaakt van dewerkvorm ‘Waarderend onderzoek’. Kenmerkend aan deze werkvorm ishet reflecteren op positieve ervaringen: ‘leren van wat werkt’. Nade lunch introduceerde dagvoorzitter Tom Oosterhuis de werkvorm’open space’. Hierbij kregen deelnemers de gelegenheid om zelf eenaantal vragen met betrekking tot excellentieprogramma’s naar vorente brengen. De andere deelnemers sloten zich aan bij de vraag diehen het meest aansprak, waarna er in groepen over door werdgesproken.

In de geest van Droste

De gemengde samenstelling van de deelnemers, afkomstig uit dehele onderwijsketen, was geheel in de geest van het Droste-effect:niet alleen docenten, projectleiders, lectoren, beleidsmakers enbestuurders waren vertegenwoordigd, maar ook een grote groepstudenten van Hogeschool De Kempel uit Helmond, Hogeschool EdithStein en Driestar Hogeschool.

De studenten van de laatste twee hogescholen fungeerden tijdensde conferentie als ‘facilitators’. Ze begeleidden het waarderendonderzoek naar de werkende principes en presenteerden de resultatenhiervan aan de andere deelnemers. Daarnaast brachten ze verslag uitvan datgene wat bij de open space besproken was.

Na de open space gaven Ellen van den Berg (lector HogeschoolEdith Stein), Bram de Muynck (lector Driestar Hogeschool) en Ferryde Rijcke (voormalig coördinerend inspecteur hoger onderwijs) eenwetenschappelijke feedback op de opbrengsten van het waarderendonderzoek en de open space. Zij kozen alle drie voor een eigeninvalshoek. De Rijcke benoemde drie werkende principes voor hetbeleid van onderwijsinstellingen. Van den Berg formuleerde, opbasis van een aantal werkende principes, praktijkrichtlijnen voorexcellentieprogramma’s. De Muynck ten slotte ging in op de beroepsidentiteit van de excellente student. 

Aan het eind van de dag overhandigde Henk Mulders (voorzitterCollege van Bestuur Edith Stein) het estafettestokje van de SiriusCarrousel aan Pieter Reimer (Sirius Programma). Hij nam hetestafettestokje in ontvangst namens Tilburg University, die devolgende conferentie in de Sirius Carrousel zalorganiseren. 

De inhoudelijke opbrengsten van Practice what you teachworden binnenkort in de vorm van een verslag ter beschikkinggesteld aan de deelnemers en andere geïnteresseerden.”

Met dank aan Rebecca Hoogeveen-Lingstuyl van DriestarHogeschool


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK