Wisseling van de wacht bij KL

Nieuws | de redactie
15 april 2011 | Joeri van den Steenhoven vertrekt. Na 12 jaar Nederland Kennisland gaat de medeoprichter nieuwe dingen doen en dat kan ook, vertelt hij. “Ook Kennisland is er klaar voor."

Hij stelt content vast dat zijn werk voor NLKL vruchten heeftgedragen. “In het maatschappelijke debat heeft Kennisland alsbegrip en als organisatie zich een vaste plek verworven.” Bovendienwordt Chris Sigaloff de nieuwe voorzitter die samen met PaulKeller leiding zal geven aan de nieuwe fase. “Een nieuwe generatieKennislanders blijft dus werken aan een slimmer Nederland. Ik benblij hen op weg geholpen te hebben. Dat Kennisland doorgaat, isvoor mij het grootste compliment.”

Meer dan denktank

Van den Steenhoven was ooit vice-voorzitter van de LSVb en heeftde rol van opporder en aanjager van de HO- en kennissector nadieneigenlijk nooit meer willen verwaarlozen. Met NLKL ontwikkeldenFrans Nauta en hij een voor die sector in Nederland nieuwsoort public advocacy organisatie.

Het was geen Greenpeace en ook geen koepel, geen vakbond en ookgeen pr-bureau. Het is ook meer dan een thinktank. Metinitiatieven als de Kennismonitor en het thema ‘leren van Finland’kreeg Kennisland een herkenbaar, eigen gezicht. Dat leidde tot eenbreed palet eigenzinnige activiteiten, van de Digitale Pioniers totde Kafka-brigade. 

Stilzitten?

Joeri van den Steenhoven schreef en schrijft graag enregelmatig op ScienceGuide. Recent gaf hij een analyse van wat het kabinet-Rutte van plan isop kennisterrein en van de reacties uit de sector. Of betergezegd het ontbreken van echte reacties. Want opporren, dat bleefnodig.

“Het adagium lijkt te zijn: ‘Stilzitten terwijl anderengeschoren worden’. Het algemene gevoel is dat met de enormebezuinigingen van dit kabinet de kennissector relatief buiten schotblijft.

Tegelijk hoor je in de bestuurlijke wandelgangen het advies omdit kabinet ‘voorlopig maar even uit te zitten’. Dat lijkt me nietverstandig. Zo komen we niet sterker uit de crisis en in hetregeerakkoord staan maatregelen die een reactie en een debatverdienen.

Het nieuwe kabinet houdt vast aan de ambitie om tot de top vijf vankenniseconomieën te behoren. Het lijkt op het eerste gezicht nietop kennis en innovatie te bezuinigen, maar middelen teverschuiven.  Weg van bureaucratie en bestuur, richtingbedrijven en de werkvloer. Geen subsidies, maar lastenverlichting.Minder overhead, meer prestatiebeloning. Dat is niet per se eenslechte zaak. Er worden van de kennissector meer prestatiesverwacht, en terecht.” 

En nu?

Wat Van den Steenhoven gaat doen na Kennisland weet hij nu ooknog niet. Ongetwijfeld kijkt hij rond en laat zich voeden. Delezers van ScienceGuide laten zich daar natuurlijk nietdoor van de wijs brengen. Zij weten al sinds oktober vorig jaar water aan zit te komen. Een van de best gelezen stukken van 2010 op desite was immers ‘Memo aan Karel Noordzij’ over de opvolging vanGeert Dales als collegevoorzitter van Inholland.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK