Aanscherping toetsing en kwaliteit

Nieuws | de redactie
18 mei 2011 | Autonomie en academische vrijheid zijn essentieel. Maar “de vrijheid van onderwijs is geen schuilplaats voor mismanagement of slecht onderwijs,” zeggen regeringsfracties CDA en VVD. Zij komen daarom met aanscherpingen van borging en toezicht op de HO-kwaliteit. Scherpere kwaliteitsvergelijking binnen sectoren moet zwakke opleidingen sneller opsporen en aanpakken.

De twee partijen lijken te willen waken voor een soortoverreactie van detailsturing en repressie-ingrepen die meerstoerheid en bureaucratische taferelen dan kwaliteitsversterkingbewerken. Zo wil het CDA-Kamerlid Sander de Rouwe dat deinterne kwaliteitscontrole bij opleidingen wordt aangevuld door eensectorale kwaliteitstoetsing. Deze kan per discipline of domein dansneller inzichten opleveren welk deel van het aanbod in HBO of WOzwakker presteert en voor verbetering vatbaar blijkt vergeleken metde prestaties van anderen. En meer inhoudelijke benchmarking voorde kwaliteit wordt daarmee voorop gezet.

Onvoldoende discipline in naleving

Uit de analyses van de NVAO en de inspectie van de voorbijeperiode “kwam het beeld naar voren dat er onvoldoende discipline isin de naleving van wettelijke voorschriften die essentieel zijnvoor de bewaking van het afstudeerniveau,” aldus De Rouwe. Hetvigerende stelsel van interne en externe kwaliteitsbewaking leidter nog onvoldoende toe dat zwakke opleidingen tijdig wordengesignaleerd en gecorrigeerd, menen hij en zijn VVD-collegaAnne-Wil Lucas. Sectorale analyses kunnen hier belangrijkeverbetering opleveren.

Anne-Wil Lucas wijst in dat verband tegenoverScienceGuide op het belang dat binnen zulkevisitaterende en beoordelende rapportages hetarbeidsmarktperspectief van de opleidingen vergeleken kan worden.”Studenten en ouders willen dat graag weten: welke kans heb ik opwelke functies bij deze opleiding en bij andere?” Als dehogescholen zulke informatie transparant maken kan ook hier desectorale vergelijkbaarheid sterker op een cruciaal aspect vande kwaliteit van het HBO-aanbod en zijn prestaties.

Inhoudelijker benchmarking

VVD en CDA sluiten bij deze benadering aan bij deanalyse van LSVb-voorzitter Sander Breur. Ook hij bepleit al langerdat binnen de accreditatiesystematiek een dergelijke inhoudelijkebenchmarking door vergelijking versterkt wordt. Zijn stuk hieroverleest u hier.

NVAO-voorzitter Karl Dittrich omarmde deze denklijn recent en prees staatssecretaris Zijlstra diezich daar na een langdurige interne discussie binnen OCW ookontvankelijk voor toonde. De Rouwe noemt in dit verband “een betere(tussentijdse) controle en sneller ingrijpen” nodig, “doorsectorvergelijking, maar ook door toezicht in de collegebanken inplaats van alleen de bestuurskamers.”

Geen schuilplaats

Het CDA wil bij de governance van het hoge onderwijs daaromenkele opvallende stappen zetten. “De vrijheid van onderwijs isgeen schuilplaats voor mismanagement of slecht onderwijs.” Bij hetHBO en WO zou daarom naar analogie van andere sectoren in hetonderwijs een aanwijzingsbevoegdheid aan de minister van OCWgegeven moeten worden.

“Ingrijpen moet mogelijk zijn als instellingen bestuurlijktekortschieten bij de uitvoering van hun wettelijke taken. Het isonze plicht om in het belang van de student in te grijpen alsonderwijsgeld ondoelmatig wordt besteedt,” stelt De Rouwe.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK