Ab Klink naar de VU

Nieuws | de redactie
27 mei 2011 | Het kabinet Balkenende IV is goed vertegenwoordigd in het Nederlandse hoger onderwijs. Na onder andere Hirsch Ballin, Jet Bussemaker, Guusje ter Horst en Balkenende zelf, is het nu de beurt aan Ab Klink. De voormalig minister van VWS wordt hoogleraar ‘zorg, arbeid en politieke sturing’ aan de VU.

Ab Klink zal op de VU invulling geven aan een leerstoel op defaculteit Sociale Wetenschappen. Het werk van de oud-minister zalzich echter niet tot dit terrein beperken. De VU heeft aangegevenmet de aanstelling van Klink te willen inzetten op de oprichtingvan het interfacultair onderzoeksinstituut ‘Governing Work, Care enWelfare’, een samenwerkingsverband tussen de faculteiten SocialeWetenschappen, Geneeskunde, Economische Wetenschappen enBedrijfskunde, Rechtsgeleerdheid.

Maatschappelijke en economische veranderingen roepen om eeninterdisciplinaire benadering van de organisatie van degezondheidszorg. Onder invloed van de vergrijzing en deontwikkeling van nieuwe medische technologieën stegen de zorgkostende afgelopen jaren flink. Tegelijkertijd worden steeds meerlevensbedreigende aandoeningen behandelbaar, waardoor het aantalchronisch zieken stijgt, terwijl er ook een stijgend tekort is aanzorgpersoneel.

Als hoogleraar ‘Zorg, arbeid en politieke sturing’ zal Klink,zelf gepromoveerd in de rechten, onderzoek gaan doen naar hoe mende zorg zo kan organiseren  dat de nieuwe risico’s opgevangenkunnen worden. Een goed vormgegeven ziekenzorg leidt immers totminder medische complicaties en daarmee tot een hogere participatievan ouderen op de arbeidsmarkt, minder druk op het toch al schaarsezorgpersoneel en ook lagere kosten.

Ab Klink behaalde in 1985 zijn doctoraalexamen sociologie aan deErasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde in 1991 aan deRijksuniversiteit Leiden tot doctor in de rechtsgeleerdheid op hetproefschrift Christen-democratie en overheid: dechristen-democratische politieke filosofie en enige staats- enbestuursrechtelijke implicaties. Sinds 1985 is Ab Klink verbondenaan het CDA, in het verleden onder andere bij het WetenschappelijkInstituut, als lid van de Eerste Kamer en van 2007 tot 2010 alsminister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in BalkenendeIV.

Het vierde Balkenende-kabinet is de weg naar het hoger onderwijsniet vreemd. Eerder al vonden Guusje ter Horst, Ernst Hirsch Ballin, Jet Bussemaker en Jacqueline Cramer er emplooizowel in bestuurlijke kring als in het onderwijs zelf.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK