Bedrijfsleven steunt HBO

Nieuws | de redactie
20 mei 2011 | Een opbeurend signaal voor de hogescholen. Het bedrijfsleven in de logistiek zet zijn kennisconvenant met het HBO door.
Fontys Hogescholen, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland,Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, NHTV,Windesheim, het Landelijk Platform Logistieke opleidingen (LPL) enuit de organisaties Jong Logistiek Nederland (JLN), Transport enLogistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO gaan door mthun samenwerking om kennis en praktijk optimaal bij elkaar tebrengen Het convenant daarvoor wordt verlengd.

Forse inspanning samen

Voor Nederland is het een cruciale vraag of bedrijven oplogistiek gebied de komende jaren daadwerkelijk díekennisintensivering kunnen realiseren, die nodig is voor eenprominente plaats in de West-Europese economie. De ambitie om hetEuropees marktleiderschap te verwerven in de aansturing vantransnationale stromen, onderschrijven de partners in hetconvenant. “Daarvoor dienen we samen een forse inspanning televeren. Bedrijven en kennisinstellingen dienen elkaar te vinden omsamen op een hoger niveau te komen.”

Niet alleen dienen bedrijven optimaal te ondernemen, en dienenkennisinstellingen hun inzichten en inventiviteit te maximaliseren,maar beide partijen dienen vanuit hun kracht elkaar daarin testimuleren. Daarbij moet een eenzijdige focus op kennis als eenacademische input vermeden worden. De AWT vondbijvoorbeeld al dat het overheidsbeleid sterk gefocust was ophet bevorderen van de samenwerking tussen bedrijven enuniversiteiten, terwijl de academische wereld er niet altijd op isingericht om met name MKB en dienstenbedrijven te helpen met directtoepasbare kennis.

Kennis is meer dan universitaire input

Daarom beval de raad aan om de samenwerking tussenhogescholen en bedrijven te versterken. Beide partijen delenhun toepassingsgerichtheid, en met de instelling van lectoratenkunnen de hogescholen eigen onderzoek verrichten en tevens helpenom academisch onderzoek toepassingsgericht te maken.

Op logistiek gebied beval de Raad voor de Verkeer &Waterstaat tezelfdertijd in 2005 de minister van V&Waan niet alleen de blik te richten op de academischewereld, maar nadrukkelijk ook een plaats te zoeken voor hetHBO als partner van bedrijven in de logistieke wereld.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK