Commissie voor herstellen Inholland-diploma’s

Nieuws | de redactie
25 mei 2011 | De diploma’s die Inholland onterecht heeft verstrekt moeten weer HBO-waardig worden. Dat vinden ISO, LSVb en het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR). Tot vreugde van Doekle Terpstra richten zij samen met Inholland de speciale ‘Commissie Maatwerk’ in die er op toe zal zien dat dit op een gedegen manier gebeurt.

“Doordat in de commissie zowel de studentenorganisaties alsInholland vertegenwoordigd zijn, kan de commissie een gedegenadvies geven over het hersteltraject voor de belangrijkste groepengetroffen studenten én het benodigde maatwerk voor individuelegevallen”  zegt Guy Hendricks van het ISO. “We zijn tot deconclusie gekomen, dat er een gezamenlijke en laagdrempeligevoorziening in het leven geroepen moet worden.”

Studiehersteltraject

De eerste groep van 86 studenten die door de kwestie-Inhollandgedupeerd zijn, wordt een studiehersteltraject geboden. Dit trajectzal in zijn geheel door Inholland ontwikkeld en bekostigd worden.De Commissie Maatwerk  zal als adviescommissie optreden enbelast worden met de ondersteuning en advisering omtrent verzoekenvan andere afgestudeerden.

Hendricks: “We onderscheiden twee groepen studenten voor wiedeze regeling van belang is. Ten eerste de groep van 86afgestudeerden waarvan de NVAO op basis van de afstudeerwerkstukkenheeft geoordeeld dat het niveau als onvoldoende is beoordeeld. Tentweede de groep afgestudeerden die in de periode 2007-2010 aan devijf onderzochte opleidingen (Bedrijfseconomie Haarlem; CE Diemen,MEM Haarlem, MEM Rotterdam en Vrijetijdsmanagement Diemen) zijnafgestudeerd. Deze laatste groep krijgt een aanvullende aanbodonder andere bestaande uit masterclasses.”

Menselijke maat

Studenten die zich benadeeld voelen door de gerezen twijfel overhun diploma kunnen advies van de nieuw in het leven geroepencommissie inwinnen. Het is vervolgens aan het College van Bestuurdit advies na te leven. Naast een studiehersteltraject voor de 86studenten van wie het diploma hbo-onwaardig is gebleken en eengezamenlijk traject voor alle studenten van de getroffenopleidingen van Inholland blijft de menselijke maat gewaarborgd.Hendricks: “juist dit maatwerk voor individuele gevallen is voorons als studentenorganisaties essentieel: alleen zo kan elkestudent zijn kennis en kunde bijspijkeren en bewijzen.”

Inholland-voorzitter Doekle Terpstra geeft aan blij te zijn metde overeenkomst. “De studentenorganisaties hebben zich hard gemaaktvoor de belangen van de studenten. We zijn erg blij met hun inzet.Met deze afspraken kunnen wij onze verantwoordelijkheid nemen, de86 onvoldoende diploma’s hbo-waardig maken en overige gedupeerdende genoegdoening geven waar ze recht op hebben.”

De volledige verklaring van ISO, LSVb, LSR en Inholland en detaken en bevoegdheden van de commissie vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK