Crisis in het HBO: waar zijn de lectoren?

Nieuws | de redactie
4 mei 2011 | Waarom horen we de lectoren niet nu de kwaliteit en reputatie van hogescholen in het geding zijn? Giep Hagoort, UU-hoogleraar kunst en economie en lector aan de HKU, vreest dat er heel wat ‘spooklectoren’ zijn en dringt er op aan daar snel te saneren.

 

“De crisis die het HBO momenteel tart, van het afgeven vanondermaatse diploma’s tot het niet serieus nemen van wet- enregelgeving, doet de vraag rijzen wat de plaats is van de nieuwelectoren in dit type hoger onderwijs. Vanaf 2000 is het mogelijkdat hogescholen lectoren aanstellen ter verbetering van dekwaliteit van onderwijs en onderzoek. Vooral de concrete aandachtvoor onderzoek kon als een echte innovatie gezien worden aangezienbeleid en praktijk op dit gebied nagenoeg ontbraken. Maar wat vooronderzoek, en door wie en in welke context? Dat waren urgentevragen die op papier steeds beter konden worden uitgelegd enwaartegenover de overheid extra middelen ter beschikkingstelde.

Maar hoe is de praktijk? Ik heb het dan niet over officiële(zelf)evaluatierapporten. Deze rapporten zijn uiterst nuttig maarwel vrijblijvend en soms te soft. Nog nimmer is publiekelijkgedebatteerd over de kwaliteit van lector en lectoraat met alsmogelijk gevolg het ontslag van de betreffende lector. Ik gebruikmijn eigen mijn tienjarige praktijkervaring als basis voor mijnobservaties. In 2000 ben ik benoemd als lector aan de HKU, hebfinanciële steun gekregen van overheidsfondsen, heb leiding gegevenaan internationale onderzoeksprojecten en ben lid geweest van heteerste, landelijk bestuur van lectoren en ben lid van het LOK datstaat voor het Landelijk Overleg Kunstlectoren.

Drie typen lectoren

Ik zie in de praktijk drie typen lectoren.

1. A-lectoren. A-lectoren nemen een prominente, internationaalgeoriënteerde positie in binnen de trits Kennis, Onderwijs enPraktijk. In de begintijd ontwikkelde ik samen met enkelecollega-lectoren het zogenaamde KOP-model waarbij de praktijkleidend is, primair het onderwijs moet worden bediend en dekennisontwikkeling ‘practice led’ heet te zijn. A-lectoren zijn ookactief betrokken bij de kwaliteitszorg en strategieontwikkeling vande opleidingen waaraan zij verbonden zijn.

2. B-lectoren. B-lectoren bespelen een klein, maar herkenbaardeel van de onderzoeksmarkt en moeten van hun colleges van bestuurvooral winstgevende opdrachten binnenhalen. Het onderwijs wordtnauwelijks bediend en ook bij de strategie-issues staan deB-lectoren op afstand.

3. C-lectoren. C-lectoren zijn te zien als spooklectoren. Zezijn benoemd om andere dan redenen van kwaliteit zoals hetKOP-model dit verlangt. Bijvoorbeeld omdat ze een groot netwerkhebben, vaak in het nieuws zijn of – daaraan totaaltegenovergesteld – binnen een hogeschool op een zijspoor zijnbeland. Behoudens bijvoorbeeld een jaarlijks hoorcollege hebben deC-lectoren geen actieve verbondenheid met het onderwijs.

Lectoren ook tegen het licht houden.

Kortom, er moet op dit moment niet alleen naar de kwaliteit vanopleidingen gekeken worden maar ook naar plaats en betekenis vanlectoren. Over de C-lectoren kunnen we kort zijn. Hier is hetadvies: saneren en zo snel mogelijk dergelijke aanstellingenschrappen wegens het gebrek aan toegevoegde onderwijswaarde.

Onder de B-lectoren zitten hele goede professionals die deA-status verdienen mits hun functieomvang (vaak beperkt tot één oftwee dagen) opgetrokken wordt tot tenminste een halve baan. Ookmoeten colleges van besturen deze lectoraten niet langer zien alshun persoonlijke grabbelton.

Blijven over de A-lectoren. Zij dienen mede verantwoording af teleggen voor het feit dat ‘hun’ opleidingen ‘zwak’ tot ‘zeer zwak’scoren. In ieder geval kan het niet zo zijn dat zij buitenbeschouwing blijven in het publieke debat.”

Giep Hagoort is lector kunst en economie HKU, hoogleraarkunst en economie aan de UU en creatief ondernemer


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK