Delft slaat zuinig toe in China

Nieuws | de redactie
11 mei 2011 | Vandaag opent de TU Delft als eerste universiteit uit ons land een research-dependance in Beijing, gevestigd bij de Academy of Science. Samen richten zij zich op zuinige led-verlichting. Waarom wil de CAS zoiets? ScienceGuide sprak met Academiepresident Lu Yonxiang over zijn visie op de toekomst van China en de rol van Nederland daarbij.

De Delftse collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg zegthierover: “Het is wezenlijk om in strategisch belangrijkelanden zoals China en Brazilië aanwezig te zijn en daar eenonderdeel van je universiteit neer te zetten, zoals we nu doen inBeijing. China investeert in vijf jaar €400 miljard intechnologische topsectoren.

Iedereen weet wat er China gaande is, maar nog lang nietiedereen is er van doordrongen dat we als Europa veel te winnenhebben door bij deze ontwikkelingen aan te haken. De oprichting vanhet Delft University of Technology – Beijing Research Centre is eennu nog bescheiden maar heel concreet begin.”

Markt van miljarden ligt open

Vice-premier Maxime Verhagen verricht de officiële opening, alsonderdeel van zijn handelsmissie naar China. De naam van de nieuwedependance wordt Delft University of Technology – Beijing ResearchCentre. In de eerste fase van de samenwerking zal de dependance vande TU Delft een aantal promovendi aanstellen, die na afronding eenTU Delft-diploma zullen krijgen. De promovendi, die zich richten ophet onderzoek naar betere led-verlichting, worden begeleid doorhoogleraren van zowel de TU Delft als CAS. Het wetenschappelijkeprogramma wordt gecoördineerd door prof. Guo Qi Zhang,deeltijdhoogleraar aan de TU Delft.

Waarom Led’s en waarom in China? Ze hebben als enorm voordeeldat ze zeer energiezuinig zijn en een lange levensduur hebben.Potentieel kunnen led’s door hun energiezuinigheid de uitstoot vanhonderden miljoenen tonnen CO2 voorkomen. Sinds het in de jarennegentig mogelijk werd om met led’s allerlei nieuwe kleuren (zoalsblauw) uit te zenden, groeit het aantal toepassingen snel. Deverdere ontwikkeling en verbetering van led’s zijn economisch enwetenschappelijk dan ook van groot belang. De potentiële marktbedraagt miljarden euro’s.

‘Nederland heeft een sterke traditie in langeretermijnvisie’

CAS-president Lu Yonxiang zei tegen ScienceGuide overde ontwikkeling van economie en technologie in zijn land – enzijn strategie om daar als wetenschappers corrigerend op in tespelen ten aanzien van ecologische en technologische risico’s- al in 2008 behartenswaardige dingen. Zij geven aan waaromhij en zijn staf juist ook met Nederland zulke strategische thema’swillen kunnen uitwerken.

“Als CAS leggen wij de nadruk op prioriteiten voorinnovatie en voor de ontwikkeling van kenniscapaciteiten met eenblik op de langere termijn in plaats van een blik vanuit de korteretermijn economische groeifactoren. Daarom dat wij die ecologischeaspecten en hun nu al aanwezige lokale problemen onder de aandachtbrengen. Problemen als de watertekorten en vervuiling ofbodemerosie die zich in ons land op verschillende plaatstenmanifesteren.

De Academie heeft een onafhankelijke positie ontwikkeld alsbelangrijke inspiratiebron voor de bloei van de wetenschap. Daarbijis het wezenlijk dat die ontwikkeling van de wetenschap eenbijdrage levert aan die van de samenleving, niet alleen aan hethoger onderwijs maar in brede zin. Nederland heeft daarbij eensterke traditie in het ontwikkelen van een langere termijnvisie opde rol van het hoger onderwijs en onderzoek. Ik vind het van belangdat we die in de beschouwingen hier kunnen betrekken.

Ik denk dat heel wezenlijk is dat R&D veel meer gedrevengaat worden – en nu al wordt – door vraagfactoren vanuit deeconomische en sociale ontwikkelingen van ons land. Om daaradequaat antwoorden op te vinden, moeten we tot meer onafhankelijkdenken binnen wetenschap en onderzoeksuitvoeringen komen. Dekomende 50 jaar gaan twee of drie keer zoveel mensen in deze wereldin research en development hun talenten inzetten dan er nu actiefin zijn. Overal vandaan, uit India, uit China, bij u vandaan. Datis iets helemaal nieuws, een grote verandering is dat voor dezeplaneet. We doen er dus verstandig aan deze nieuwe ontwikkelinggezamenlijk te doen. I think that’s a better way to create abetter future for us all.”

Het interview met president Lu leest u meer uitvoerig -inclusiefde reflecties daarop van zijn Amerikaanse Academie-collega BruceAlberts- in het boek ‘Bijzoondere Bèta’s’, dat ScienceGuide heeftgepubliceerd. U vint info en bestelknop hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK