Dittrich over Inholland-debat

Nieuws | de redactie
12 mei 2011 | NVAO-voorzitter Karl Dittrich zet de punten op de i. Hij bekritiseert elementen uit de Inholland-analyse van de experts van de commissie-Leers. Zo moet het oordeel over een complete opleiding niet verward worden met kritiek op een afwijkend onderdeel.

 

 

“Jammer dat Michiel Hes en Henno van Horssen voor hun artikel “Waak voor voorbarige ingrepen voor debühne” (ScienceGuide, 11 mei) de beleidsreactie van NVAOop de uitkomsten van het rapport door de NVAO ingeschakeldeonafhankelijke commissie-Dunnewijk over de opleidingen vanInholland blijkbaar niet hebben gelezen (zie ook http://www.nvao.net/news/item/rapport_nvao-commissie_onderzoek_inholland/384).

Daarin geeft de NVAO namelijk antwoord op hun eerste vraag “Hoekan het dat een groot deel van de als onvoldoende beoordeeldeopleidingen recent nog is geaccrediteerd?”:

‘De NVAO heeft uiteraard geanalyseerd welke oordelen over devijf opleidingen in het reguliere visitatie- en accreditatieproceszijn uitgebracht. Alle vijf opleidingen zijn gevisiteerd in deperiode 2005-2007 – dus niet 2009 zoals Hes/Van Horssen schrijven-  waarmee uitgesproken is dat zij aan de vereistebasiskwaliteit voldoen, c.q. voldeden. Vooraf zij aangetekend datten tijde van de visitaties bij géén van deze opleidingen sprakewas van “alternatieve afstudeertrajecten”. De door het panelgegeven oordelen voor deze opleidingen is “voldoende” of “goed”. DeNVAO heeft die oordelen in het accreditatiebesluitovergenomen.’

Wat betreft de opmerkingen over de opleiding “Communicatie” vande Hanzehogeschool, die op 23 juni 2010 door een NQA-panel isbeoordeeld: zou het niet zo kunnen zijn dat deze voltijdopleidingvolledig aan de te beoordelen basiskwaliteit voldoet? Ging hetinspectie-onderzoek niet over de “alternatieve afstudeertrajecten”?Wat is er eigenlijk uit te leggen? Lees het NQA-rapport over dezeopleiding en het daarop gebaseerde NVAO-besluit (inclusief gegevensover contacturen en de staf-student ratio) in de databank op deNVAO-website en oordeel zelf.”

Karl Dittrich, voorzitter NVAO


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK