Duurzaamheid is meer dan milieugevoel

Nieuws | de redactie
9 mei 2011 | Mensen zijn wel milieubewust, maar daar blijft het bij. Toch zegt bijna 80% van de ondervraagden dat ze duurzame ontwikkeling belangrijk vinden. UM-promovenda Annemarie van Zeijl-Rozema laat het daar niet bij zitten.

Uit haar onderzoek onder burgers in Limburg in samenwerkingmet onderzoeksbureau Flycatcher blijkt dat er verschillende redenenzijn voor deze tegenstelling tussen denken endoen. Duurzaamheid houdt namelijk ook in dat je socialeen economische aspecten meeneemt, bijvoorbeeld wat deomstandigheden zijn waarin iets gemaakt wordt en of je actiesbijdragen aan een gezonde economie. Zo doen Limburgers allerleigroene dingen zoals afvalscheiding, maar tegelijkertijd gebruikenze de auto niet alleen veel voor woon-werkverkeer maar ook voorallerlei uitstapjes in de buurt zoals de kapper, sport enboodschappen doen.

Voor een dubbeltje op de eerste rang

Hieruit komt een belangrijke conclusie uit het onderzoek voort:mensen weten niet waar ze op moeten letten en ze hebben geenconcrete voorbeelden van wat ze kunnen doen om duurzamer te leven.Dagelijkse routine en behoeften bepalen het huidige gedrag.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat mensen welduurzamer willen worden, maar dat het geen extra tijd of geld magkosten. Met andere woorden, mensen willen wel veranderen, maar hetmoet eenvoudig gaan. Dit blijkt ook uit mobiliteitsgedrag.Limburgers willen gemakkelijk en snel op hun plaats van bestemmingzijn. Van doorslaggevend belang bij aankoopgedrag zijn kosten enkwaliteit. Aangezien duurzame producten vaak duurder zijn, zullendeze minder vaak gekozen worden. Het is dus belangrijk dat hetduidelijk wordt voor mensen wat ze er zelf aan hebben als zeduurzamer leven.

Wat Limburgers als essentieel zien bij een betere sturing opduurzame ontwikkeling zijn een visie en doelen over duurzaamheid inde toekomst. Ook concrete actie wordt gezien als erg belangrijk. Demensen zeggen dat de overheid het voortouw moet nemen op dit vlak,maar ze zien ook een rol voor het bedrijfsleven, onderwijs enonderzoek en de burgers zelf.

Overheid doet er iets mee in beleid

Dit maakt duidelijk dat duurzame ontwikkeling meer is danalleen maar milieu, maar dat dit nog niet opgepakt wordt doorburger en beleid. Het onderzoek maakt deel uit van eenuitgebreider promotieonderzoek naar de barrières voor implementatievan duurzame ontwikkeling waarop Annemarie van Zeijl-Rozema 12mei hoopt te promoveren.

De nadruk van haar promotieonderzoek ligt op het concreet makenvan die barrières zodat de overheid gerichter kan sturen. Hetonderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Provincie Limburg. DeProvincie neemt de resultaten van dit onderzoek mee in haar verdereduurzaamheidbeleid.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK