Hamer wil kabinet op goede spoor

Nieuws | de redactie
26 mei 2011 | Mariëtte Hamer onderstreepte al eerder dat de Kamerbrede steun voor haar ‘top 5 motie’ grote betekenis heeft. "Er zullen in volgende kabinetten opnieuw partijen zitten die deze motie steunden. Van links tot rechts." Nu reageert zij op de krachtige ondersteuning van ‘de bank van Gerrit Zalm’. “Roep iedereen op een vuist te maken om de motie uitgevoerd te krijgen en het kabinet op het goede spoor te krijgen.”

Het vierde kabinet-Balkenende noemde Hamer “het eerste kabinetdat wij op deze ambitie aanspreken. En vele kabinetten hiernazullen we zo aanspreken, want het gaat hier om eenlange-termijn-investeringsagenda.” Plasterk was na Hermans en Vander Hoeven de derde minister op rij die Hamer hier voor uitdaagde,zo herinnerde zij de deelnemers van het debat dat zij organiseerdeover haar motie.

“Dat liep eerder dus niet erg. Ondanks dat Plasterk veel heeftgedaan op dit punt, zoals voor de leraren en hun positie ensalarissen, heeft dat nog niet het karakter van een lange-termijninvesteringsagenda. Nu hebben we met de motie dus wel een heldereformulering van waar die zich op richten moet.”

Zalm en Wijn als supporters

Nu reageert zij dan ook krachtig op het signaal van de ABN AMRO over de gebreken in hetkabinetsbeleid op dit punt. Dat het de bank van voormaligVVD-lijsttrekker en schatkistminister Zalm en voormaligCDA-minister van EZ en ‘kroonprins’ Joop Wijn is die dit signaalafgeeft, ziet Hamer als een onderstreping dat haar ambitie nogsteeds breed maatschappelijk gesteund wordt. Niet alleen politiek,in het Haagse.

Tegen ScienceGuide verklaart zij daarover: “Dit is eenbelangrijk signaal van Zalm. Het bewijst mijn stelling dat hetkabinet wel zegt de motie-Hamer uit te voeren, maar het in depraktijk niet doet.” De investeringen in kennis ziet zij nog steedsals cruciale factor in het tegengaan van de economische crisis.”Investeren in onderwijs is noodzakelijk in deze periode vaneconomische crisis. Er moet perspectief blijven op een verbeteringvan onze kenniseconomie en de persoonlijke ontwikkeling vanmensen.”

Roep iedereen op

Kern is voor Hamer de brede maatschappelijke steun voor de top 5ambitie en de gezamenlijke aanpak die dat mogelijk maakt, mits eenkabinet ook die strategische beleidskeuze zou waarmaken. “Velekabinetten hierna zullen we zo aanspreken, want het gaat hier omeen lange-termijn-investeringsagenda,” zei zij al eind 2009.

Nu onderstreept zij nogmaals: “De motie kreeg ook veelondersteuning van maatschappelijke organisaties. Roep iedereen opeen vuist te maken om de motie uitgevoerd te krijgen en het kabinetop het goede spoor te krijgen. Ze doen nu volstrektonvoldoende.”

Minister Marja van Bijsterveldt reageerde overigens vorige weekin het Leidse studentendebat al op de vraag naar hoe zij deMotie-Hamer uitvoert in financieel krappe tijden. Ze zei daar ondermeer: “De ambitie om de top 5 van de wereld te halen is echt eengezamenlijke opdracht. Het onderwijs kan hier niet alleen voorstaan. Voor kennis en innovatie is ook het bedrijfsleven aan zet.Dat geldt zeker de investeringen en initiatieven in het onderzoek.Het hoger onderwijs en de bedrijven moeten op dit terrein sterk opelkaar aansluiten, want zo kunnen zijn samen die ambitie concreethelpen waarmaken. Het beleid van Maxime Verhagen op EL&I isdaar niet voor niets sterk op geënt!” U leest het volledigebetoog van Van Bijsterveldt hier op ScienceGuide.

U leest hieronder het artikel dat Mariëtte Hamerschreef met de inhoudelijke invulling van de ambitie zoals zijdeze in haar motie vastlegde.

Ieder talent telt (december 2009)

Het Gelijkheidsideaal zit in de haarvaten van de Nederlandsesamenleving. En terecht. Ons land is groot geworden doordat steedsmeer mensen een eerlijke kans hebben gekregen zichzelf teontwikkelen. Goed onderwijs is daarbij onmisbaar. En dus moetenonze scholen (weer) tot de beste scholen van de wereld behoren. Dieambitie is door de politiek tijdens de afgelopen PolitiekeBeschouwingen ook nadrukkelijk vastgelegd in de motie Hamer. Juistnu we in economisch zwaar weer zitten, moeten we onze basisversterken. Het is ongelooflijk belangrijk dat we in deze crisis desamenleving ook perspectief bieden op verbetering.

Dat gaat niet zonder slag of stoot, want nog steeds staat hetprincipe van gelijke kansen onder druk. Nog steeds hebben kinderenuit achterstandswijken minder kans op goed onderwijs. Nog steedsvallen te veel scholieren vroegtijdig uit.

Kwaliteitsimpuls voor onderwijs

Voor de PvdA telt ieder talent. Daarom werkt Ronald Plasterkhard aan de verbetering van het onderwijs. Met zijn actieplanleerkracht heeft hij een omslag gemaakt. De leraar staat weercentraal, er wordt hard gewerkt aan het versterken van debasiskwaliteiten van leerlingen en de strijd tegen schooluitvallevert steeds meer resultaat op. Die versterkte basis moeten we nuuitbouwen. Samen met leraren, leerlingen, ouders, schoolbestuurdersen ook andere politieke partijen willen we onze scholen een verderekwaliteitsimpuls kunnen geven.

De afgelopen maanden hebben we met veel mensen gesproken. Opbasis daarvan hebben we 3 hoofdopdrachten geformuleerd:

1. Verbeter de kwaliteit van leraren en het taal- enrekenonderwijs.

2. Zorg dat ieder talent benut wordt.

3. Zet in op wetenschappelijk toponderwijs.

De lerarenacademie

Om met het eerste punt te beginnen. Goed onderwijs begint eneindigt met een professionele en bevlogen docent voor de klas. Diedocent moet zich gewaardeerd voelen. Dit betekent dat hij/zij eenfatsoenlijk salaris verdient en dat de leraar de ruimte krijgt tedoen waar die goed in is; lesgeven. Daarmee is het kabinetbegonnen. We kunnen echter ook nog extra een sprong maken. Dekwaliteit van de lerarenopleiding moet daarom omhoog en bijscholingvan docenten moet een vanzelfsprekendheid worden.

Daarom willen we een recht op leren voor leraren. Dat kan dooreen lerarenacademie te starten. Daar kunnen alle leraren hunbasisvaardigheden bijspijkeren en updaten. Voor hen die nog eenstapje verder willen moeten er mogelijkheden komen om daarbovenopexcellentie programma’s te volgen. Zo krijgen we de topleraren diewe nodig hebben. En ja, extra kwaliteit mag ook beloond worden.

Goed rekenen, lezen en schrijven zijn een pure noodzaak voor eensuccesvolle schoolcarrière . Daar zet [toenmaligstaatssecretaris van OCW] Sharon Dijksma nu vol op in. Dat ishard nodig ook. Op dit moment staan we in de ranglijst vanOESO-landen 13e. Dat moet op z’n minst een 5e plek worden. Dat luktalleen als achterstanden rap worden weggewerkt. Dus moeten allekinderen met een taalachterstand op 2 jarige leeftijd naar devoorschool en moet er op alle niveaus en in alle leeftijdsgroepenextra aandacht komen voor taal en rekenen.

EHBO-brigade voor zwakke scholen

Ons tweede hoofdpunt luidt dat ieder talent moet worden benut.Het onderwijs is altijd de emancipatiemachine bij uitstek geweest.Helaas hapert de motor. In achterstandswijken gaan nog steeds veelminder kinderen naar HAVO of VWO dan het gemiddelde in diezelfdestad. Daarom zetten we extra in op het bieden van maatwerk voorkinderen in deze wijken en op toponderwijs, zodat ook zij gelijkekansen hebben om hun talenten te benutten. Extra onderwijstijd,inclusief sport en culturele vorming is daarbij van grootbelang.

Uiteindelijk komt het hier op neer: je postcode moet nietbepalen naar welk type onderwijs je gaat. Daarom steunen we ook deaanpak van Lodewijk Asscher in Amsterdam. Hij maakt de prestatiesvan scholen openbaar en biedt scholen extra hulp als zij dit nodighebben. We moeten ambitie tonen: als je meer geld geeft omachterstanden weg te werken accepteren we geen lagereprestaties.

Wij willen naar zijn voorbeeld nu ook landelijk zwakke scholensteunen door ze met gerichte intensieve hulp veel sneller uit hetslop te trekken. Dat kan door een EHBO brigade met topleraren enschoolhoofden in het leven te roepen. Zij kunnen ingrijpen opzwakke scholen voordat ze echt dreigen af te zakken. Dat is hardnodig, omdat er anders kostbaar talent verloren gaat.

Aanval op uitval

Dat geldt ook voor vroegtijdige schoolverlaters. Zijverkwanselen hun talent en hebben een grotere kans op werkloosheid.Daarom wil het kabinet hun aantal halveren. Maar daar houdt hetvoor ons niet op. De ambitie van de PvdA is dat het aantalvoortijdig schoolverlaters in 2020 is gedaald tot maximaal20.000.

Uiteindelijk geldt het principe: “Iedere vroegtijdigschoolverlater is er één te veel”. Bovendien moeten jongeren juistworden gestimuleerd op school te blijven als er geen zicht is opwerk. Mede daarom worden mogelijkheden om te stapelen en door testromen vergroot. Iedereen moet de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Dat betekent overigens ook dat ouderen een levenlang moeten kunnen blijven leren.

Verschil in de top

Dan ons laatste punt. We kiezen voor excellentie in het Hoger enwetenschappelijk onderwijs. Dat betekent dat we wetenschappelijkeen onderwijskundige prestaties ook serieus nemen en diversiteitdaarin vooral aanmoedigen. Als alles immers ongeveer hetzelfde moetzijn, is er nergens echt noodzaak tot topprestatie. Initiatievenals de classificatie van hoger onderwijs in Europees verband zijndaarbij een pluspunt.

Ook onderzoekers in HBO, WO en bedrijven die topprestatiesleveren moeten we optimaal kansen bieden door te groeien ennetwerken uit te bouwen. Hierin mogen we best het verschilerkennen. Niet elke onderzoeksgroep of universiteit kan tot de topvan de wereld behoren. Maar als Nederland moeten we willen datenkelen dat zeker wel doen. Daarom streven we er naar dat minimaaléén universiteit structureel in de top twintig staat.

Langs deze drie hoofdopdrachten gaan we dus te werk. De ambitieis hoog: we willen (weer) de beste scholen van de wereld. Maar datgeldt ook voor de inzet: ieder kind, ieder mens verdient eeneerlijke kans het beste uit zich zelf te halen.

Mariëtte Hamer, Margot Kraneveldt, Marianne Besselink enStaf Depla


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK