Het systeem Aarde verrijkt

Nieuws | de redactie
20 mei 2011 | Nederlandse Aardwetenschappen staan internationaal zeer hoog aangeschreven. Dankzij samenwerking met overheden en bedrijfsleven en public-private partnerships leiden kennis en inzicht tot nieuwe producten en diensten. Zo'n sterke positie moet behouden en waar mogelijk verbeterd. De KNAW zet uiteen hoe en met welke grote kansen voor ons land.

Klimaat en water, natuurrampen, energie, schaarste aancruciale zaken als delfstoffen, ruimte en biologische rijkdom: datzijn de thema’s die de komende tijd vragen om een integrale aanpak.De KNAW pleit voor een versterking van de nationalekennisinfrastructuur voor de aardwetenschappen.

Onmisbare bestaansbronnen als water, energie, grondstoffen envoedsel zijn onderwerpen van onderzoek voor de aardwetenschappen,maar natuurrampen als aardbevingen, orkanen, tsunami’s envulkaanuitbarstingen die onze samenleving bedreigen zijn dat ook.Van de aardwetenschappen verwachten we dat ze het nodige inzichtverschaffen in het ‘systeem aarde’ en met duurzame oplossingenkomen voor huidige en toekomstige maatschappelijke vragen die metons voortbestaan op onze planeet te maken hebben.

Hoe dat het best georganiseerd kan worden staat inhet KNAW-rapport ‘Agenda 2020 – visie op hetaardwetenschappelijke wetenschapsveld’.

Het stuk beschrijft vier centrale thema’s die onderlingsamenhangen en vragen om een integrale aanpak:

•            schaarste aan delfstoffen, ruimte en biologische rijkdommen
•            (duurzame) energievoorziening
•            klimaat en water
•            risico’s van natuurrampen

Aan diverse partijen worden aanbevelingen gedaan op het terreinvan onderwijs, onderzoek en infrastructuur. Daarvoor is ookfinanciële versterking nodig.  De KNAW vraagt het ministerievan OCW om op basis van dit rapport een werkgroep met de diversestakeholders in te stellen die een uitvoeringsplan moetuitwerken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK