HO moet geen kluitjesvoetbal spelen

Nieuws | de redactie
31 mei 2011 | De rol van stevige sectoranalyses wordt voor de doorvoering van ‘Veerman’ steeds belangrijker. 'De 3' kwamen er nadrukkelijk mee in hun advies aan Halbe Zijlstra, Veerman-lid Ron Bormans (HAN) omarmt deze rol nu voluit. Eén van 'de 3' - Robbert Dijkgraaf - dient zelf zijn WO-critici daarbij van repliek. Is dit de doorbraak?

De HAN-voorzitter trad op bij een druk bezocht debat vanKIVI-NIRIA over ‘Veerman’ en zette enkele pregnante punten op deagenda. Vooral over profilering stak hij zijn nek uit. “Dat is ietsdat je in je hebt. Het accent op ‘automotive’ bij detechniekopleidingen van de HAN is een voorbeeld. Dat verzinnen weniet nu vanwege Veerman, dat hadden we al in ons. Daarom gaan weook niet acteren op allerlei punten van de 9 topgebieden vanEL&I die we niet in huis hebben of kunnen ontwikkelen.”

Claim waar je sterk in bent

Met die opmerking leek Bormans meteen afstand te nemen van depretentieuze, maar inhoudelijk dunne publicatie van de SIA, waarinhet HBO vorige week opzichtig aanhaakte bij die 9 topgebieden.Bormans zei puntig dat voor hem profilering in de kern inhoudt:”Claim dus waar je sterk in bent, gun anderen waar dat bij hen evensterk is.”

Profilering moet daarom niet alleen de indruk wekken vooral een’marketing’ zaak van instellingen te zijn. Ook thematisch moet hetHBO zich hier fors versterken en focussen. “De sectorale invalshoekis hierin cruciaal. Voor heel het HBO moet die invalshoek tenaanzien van profilerende thema’s nadruk krijgen. We moetenbijvoorbeeld kritisch bezien waar we als instellingen met onsopleidingsaanbod als het ware kluitjesvoetbal spelen, terwijl heleterreinen ten aanzien van innovatie en vragen uit de arbeidsmarktten onrechte braak blijven liggen. Om dat goed te analyseren enconclusies te trekken en door te voeren moeten in HBO en WOsectorplannen ‘nieuwe stijl’ gestalte gaan krijgen,” zeiBormans.

Steun voor ‘de 3’

Desgevraagd door ScienceGuide beaamde hij dat hij hierhet advies van ‘de 3’ – Dijkgraaf, Sistermans en VanWieringen – tot het zijne maakt. Zulke sectorplannen moeten dwarsdoor de HO-instellingen heen de cruciale thema’s identificeren,zodat zij in hun profilering de actuele conclusies daaruit kunnentrekken.

Zo had de Commissie Dijkgraaf voor de HBO-raad geanalyseerddat de kunstopleidingen van zeer hoog niveau zijn, maar grotekansen en thema’s bij de kunsteducatie en culturele vorming veel teweinig weinig zichtbaar werden. Tevens werd de impact van de opmarsvan de creative industry voor deze opleidingen als onvoldoendepregnant gekenschetst. Opleidingen buiten het KUO spelen daar zeerbewust wel op in. Een vergelijkbare aanpak is verricht in detechnieksector van het HBO, waar men zwaartepunten ontwikkelt doorde vorming van Centres of Expertise op profilerende thema’s

Dat Bormans als lid van de Commissie Veerman dezeuitwerkingsvoorzet van ‘de 3’ omarmt, is extra van betekenis.Binnen de top van het WO zijn namelijk velen weinig gelukkig met denadruk op de sturende rol van sectorplannen en hun analyses. Menziet deze als een ongewenste inperking van de universitairebeleidsvrijheid en als nieuw bureaucratisch instrumentarium vanuitDen Haag.

Beide soorten draad verstevigd

“Dijkgraaf diende gisteren in zijn jaarrede na zijn’Noordkoreaanse herverkiezing´ als Akademie President op dit punthet WO ondubbelzinnig van repliek, in lijn met het betoog van Bormans:”Feit is dat diversiteit structuren behoeft, stevige raamwerken diehet groeien en bloeien ondersteunen. Verstandig beleid onderscheidtdaarbij twee dimensies: enerzijds de horizontale verbinding tusseninstellingen binnen een enkele discipline en anderzijds deverticale verbinding tussen disciplines binnen een enkeleinstelling. Tezamen vormen deze schering en inslag het weefsel vande academische gemeenschap. Beide soorten draad moeten verstevigdworden.”

“De binding tussen disciplines kan versterkt worden door middelvan sectorplannen nieuwe stijl, geënt op succesvolle voorbeeldenuit heden en verleden. Sectorplannen die gedragen worden door deonderzoekers zelf kunnen door een heldere rolverdeling enduidelijke concentratie van taken de Universiteit van Nederlandversterken. Om de institutionele verbinding te versterken moetenuniversiteiten en hogescholen een helder profiel kiezen, liefst inregionale samenwerkingsverbanden. Welk onderwijs willen we aan wieaanbieden? Op welke onderzoeksterreinen willen we krachtenbundelen? Met welke bedrijven zoeken we verbinding?”

“Deze profilering is het meest natuurlijk bij masterstudies,waar kan worden aangesloten bij onderzoekszwaartepunten enmaatschappelijke oriëntaties. Bachelorstudies kunnen juist beterverbreed worden, zodat studenten hun richting gaandeweg kunnenbepalen zonder grote schade op te lopen. Liever een brede ingang eneen smalle uitgang dan andersom, zoals nu het geval is.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK