Inholland behoudt vertrouwen OCW

Nieuws | de redactie
20 mei 2011 | Halbe Zijlstra heeft "indringend gesproken" met Doekle Terpstra. Diens aanpak "laat zien dat de instelling serieus werk wil maken van benodigde verbeteringen."De staatssecretaris schrijft de Tweede Kamer het volgende over zijnkernconclusies ten aanzien van de toekomst van Inholland:

“De inspectie maakt zich grote zorgen over de aangetroffensituatie, met name vanuit het perspectief van de afgestudeerden ende huidige studenten, maar constateert dat Hogeschool Inhollandzware maatregelen heeft getroffen om de tekortkomingen weg te nemenen de kwaliteit te verbeteren. In het inspectierapport zijn dezeverbeteracties beschreven.

Het plan is ambitieus als het gaat om het aantal verbeteractiesen de termijnen waarbinnen deze moeten worden gerealiseerd. In hetbijzonder de scholing van leden van examencommissies enleidinggevenden onderschrijft de inspectie als een belangrijke ennoodzakelijke maatregel, evenals de aanscherping van de aandachtvoor de toetsing en beoordeling van studenten. De uitvoering vergtmomenteel veel kracht van de organisatie. Daarnaast heeftHogeschool Inholland op 20 april een nieuwe strategische aanpakopenbaar gemaakt. Ik zie dit plan als een goede stap. Het laat ziendat de instelling serieus werk wil maken van benodigdeverbeteringen.

Naar aanleiding van het eindrapport van de inspectie heb ik metde voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Inhollandindringend gesproken. Ik heb in het bijzonder gevraagd naar dewijze waarop de instelling de hierdoor getroffen studenten tegemoetzal komen. Studenten moeten zeker weten dat ze onderwijs krijgen ophet niveau dat ze mogen verwachten van het Nederlandse hogeronderwijs.

Inholland biedt de getroffen studenten aan om op kosten van dehogeschool alsnog een hbo-waardig getuigschrift te behalen. Ik gaervan uit dat deze studenten gebruik zullen maken van dat aanbod.Mochten er studenten zijn die hiervan geen gebruik wensen te makendan kunnen daaraan consequenties verbonden zijn.

Welke consequenties dat zijn is volledig afhankelijk van deindividuele situatie van de betreffende student, maar in potentiekunnen deze studenten hun getuigschrift en graad kwijtraken indiensprake is van verwijtbaar handelen door de student. Deze benaderingwordt door het college van bestuur van Inholland onderschreven.Daarnaast zal de instelling aan alle studenten van de als zeer zwakbeoordeelde opleidingen een aanbod voor een summercourse doen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK