Niet goed, geld terug in HO?

Nieuws | de redactie
19 mei 2011 | Al in 2007 vroeg de Kamer om een 'niet goed, geld terug' regeling voor collegegelden van studenten. De PvdA wil dat daar nu echt werk van wordt gemaakt.


“Staatssecretaris Zijlstra moet ons voorstel voor eenniet-goed-geld-terug-regeling binnen het hoger onderwijs sneluitvoeren. Al in 2007 kreeg de PvdA een Kamermeerderheid achter eenmotie, die ervoor moet zorgen dat studenten hun collegegeld terugkunnen krijgen als ze kunnen aantonen dat hun onderwijsinstellingonvoldoende kwaliteit biedt,” zegt HO-woordvoerder TanjaJadnanasing. Zij betreurt dat de bewindslieden voor hoger onderwijsdit punt sindsdien nog niet concreet hebben doorgezet. 

“Juist nu is dit een regeling die kan helpen wanneer studentenvan mening zijn dat de kwaliteit van hun opleiding in het hogeronderwijs achterblijft bij wat verwacht mag worden. Natuurlijk zieik het liefst dat de kwaliteit bij onderwijsinstellingen ophet afgesproken niveau is. Maar wanneer dit toch niet het gevalblijkt te zijn, moeten studenten in ieder geval in staat zijn om opeen eenvoudige manier hun collegegeld terug te krijgen. Laat ditook meteen een stok achter de deur zijn voor onderwijsinstellingendie nu niet de kwaliteit leveren die we met zijn allen afgesprokenhebben.”

Het voorstel voor een niet-goed-geld-terug-regeling – dezogenaamde restitutieregeling – werd in 2007 gedaan doortoenmalig Kamerlid Marianne Besselink en kreeg voldoende steunin de Kamer. De uitwerking in een wetsvoorstel door het vorigekabinet in 2009 werd echter nog onvoldoende gevonden. DeKamer wenste daarop een nieuwe, verbeterdeuitwerking.

Jadnanansing wil dat dit nu feitelijk geregeld wordt.”Hoewel de Kamer voorstemde, is de uitwerking van deze maatregeltot op de dag van vandaag uitgebleven. Ik wil dat het kabinet hieralsnog werk van maakt, zeker nu er veel discussie is over dekwaliteit van verschillende opleidingen. Studenten, deonderwijsinspectie en ook politici spreken zich negatief uit overhoe het gaat bij sommige instellingen en willen dat studenten hetonderwijs krijgen dat ze beloofd wordt. Dan vind ik dat we ze ookmiddelen moeten bieden om goed onderwijs af te dwingen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK