Onderzoek basis voor goed onderwijs

Nieuws | de redactie
11 mei 2011 | Zijn lectoraat Maatwerk Primair van Pabo Almere richt zich op het bieden van passend onderwijs voor verschillende typen leerlingen, vertelt lector Ron Oostdam die tijdens ‘Meesterschap 2’ zijn verhaal doet. Doen van onderzoek is daarbij volgens hem noodzakelijk.

“Goed kijken naar leerlingen, een onderzoekende houding, dat isonontbeerlijk voor studenten. Het is aan de opleiding en hetlectoraat om die onderzoekende houding bij hen te realiseren”,geeft lector Maatwerk Primair Ron Oostdam aan. “Er gebeurt vanalles in de onderwijspraktijk, er vindt een continuekwaliteitsverbetering plaats. Je moet als opleiding daarin mee endat kan volgens mij mede plaatsvinden het uitvoeren vanonderzoekstrajecten.”

Leertrajecten voor hoogbegaafden

Op Pabo Almere lopen er binnen de kenniskring van het lectoraatverschillende onderzoeken die direct teruggrijpen in deonderwijspraktijk van de studenten, vertelt Oostdam. “Leden van dekenniskring van het lectoraat zijn bijvoorbeeld bezig geweest methet organisatorisch en inhoudelijk realiseren van een speciaalleertraject voor hoogbegaafde leerlingen. Vanuit dit project zijnzogeheten ‘Leonardo-groepen’ ontstaan die inmiddels al op vierbasisscholen in Almere een feit zijn. Volgend jaar wordt het aantal’Leonardo-groepen’ uitgebreid naar acht. Vanuit het lectoraatworden deze klassen ook weer geëvalueerd vervolgens.”

“Wij houden ons bezig met het verzorgen van onderwijs dat rechtdoet aan verschillen tussen leerlingen.” Afstemmen van hetonderwijs aan de verschillende onderwijsbehoeften enontwikkelingskansen van leerlingen is daarin de kern, legt Oostdamuit. Hoogbegaafde leerlingen vragen om een ander typeonderwijsaanbod dan leerlingen met een taal- of rekenachterstand.Ook op dat vlak, is het lectoraat actief en leert het de studentenop de Pabo direct bevindingen in het onderwijs toe te passen.

“Samen met de UvA zijn we nu bezig met een grootonderwijsproject ‘Leeshulp 4-6’ dat zich richt op leerlingen in deklassen 4 tot en met 6 met een forse achterstand op het gebied vantechnisch lezen. We hebben een project ontwikkeld waarin leerlingonder begeleiding van ouderen hardop lezen. De resultaten van ditonderzoek worden teruggekoppeld in de opleiding en het is debedoeling dat de studenten op hun stageschool dit weer in depraktijk gaan toepassen. De theorie over moeilijk lerende kinderenwordt op die manier direct concreet.”

Onderzoekende houding van levensbelang

De samenwerking tussen de Pabo Almere en UvA is tot standgekomen via deelname aan de Prijsvraag Onderwijsbewijs, maar ookvanuit het netwerk van Oostdam vindt er volop kennisdeling plaats.”We zijn bijvoorbeeld ook bezig met een project in samenwerking metde scholenbesturen en de gemeente Almere. Dat gaat over hetverbeteren van zwakke scholen. Het lectoraat levert input doormiddel van bijscholing van de leerkrachten op het gebied vanrekenen. Daar zijn we dus niet zo zeer bezig met onderzoek, maarvooral met onderwijs.”

Die koppeling tussen onderzoek en onderwijs is wat het lectoraatzo belangrijk maakt en dat is ook de boodschap die Ron Oostdam ophet Debat Meesterschap 2 duidelijk wil maken. “Juist binnen deeducatieve opleidingen op hogescholen is het doen van onderzoekonontbeerlijk. Als je mensen wilt opleiden tot goede leerkrachtenis een onderzoekende houding en blik op je eigen functioneren vangroot belang.”

Ron Oostdam is één van de lectoren die spreekt op het debatMeesterschap 2. Het debat vindt plaats op woensdag 25 mei 2011 van15.00 – 17.30 uur in het auditorium van de Hogeschool van Arnhem enNijmegen (HAN) in Arnhem. Aanmelden kan tot 16 mei viawww.han.nl/debatmeesterschap2. Het aantal plaatsen is beperkt, weeser dus snel bij.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK