Scheikunde hoog gewaardeerd

Nieuws | de redactie
3 mei 2011 | De Scheikunde-studies aan de Nederlandse universiteiten krijgen een enorme pluim voor de kwaliteit en de maatschappelijke relevantie hun kennisproductie. "Een aantal programma’s behoort zelfs tot de internationale leiders in hun veld," zo beoordelen experts uit tien landen dit onderzoeksdomein.

De kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek in de Scheikundeaan de Nederlandse universiteiten is zeer goed. Het onderzoekdraagt substantieel bij aan de ontwikkeling van belangrijkegebieden van scheikundige kennis op internationaal niveau. Eenaantal programma’s behoort zelfs tot de internationale leiders inhun veld.

Meerwaarde scheppen

Zo luidt het oordeel van een internationale commissie vantwintig experts uit tien landen die in opdracht van zevenuniversiteiten de onderzoeksprestaties van de afgelopen negenjaar in de Scheikunde heeft gewaardeerd op kwaliteit,productiviteit en relevantie. De bevindingen van de onafhankelijkecommissie -die werd geleid door de Vlaamse hoogleraarFrans De Schryver- geven aan dat het mogelijk is dit zeer hogekwaliteitsniveau te handhaven, maar dan is krachtigesteun nodig.

Alleen dan kan het wetenschappelijk onderzoek in de Scheikundeeen belangrijke stimulerende rol blijven vervullen voor innovatie,economische groei en welvaart. De afspraken die tussen de overheiden de universiteiten zijn gemaakt over de prioriteiten in hetscheikundig onderzoek, zijn daarbij vangroot belang. Zij creërenniet alleen meerwaarde door het scheikundig en het natuurkundigonderzoek meer op elkaar af te stemmen, maar ook doorsamenwerkingsverbanden tussen universiteiten te vormen of teversterken. De kritische massa en het potentieel van hetonderzoek zijn hiermee gediend, stelt de commssie.

Feiten

De feitelijke beoordelingen laten een zeer positief en krachtigbeeld zien:

-van de 58 beoordeelde programma’s kregen 23 de scoreExcellent (5) ten aanzien van hun kwaliteit. Dat wil zeggen dat zijvolgens de commissie een belangrijke invloed hebben op debetreffende onderzoeksterreinen en in internationaal opzicht tot dekopgroep behoren.

-meer dan de helft van de beoordeelde programma’s werd op hetcriterium maatschappelijke relevantie als Excellent (5)beoordeeld.

-de wetenschappelijke publicaties van bijna alle programma’sworden wereldwijd vaker geciteerd dan het gemiddelde in hunvakgebied, soms ruim twee keer zo vaak, in één geval zelfs zes keerzo vaak.

Multidisciplinaire kracht

Het scheikundig onderzoek in Nederland heeft eenmultidisciplinair karakter, zo blijkt uit de analysesvan de commissie. De traditionele indeling in Organische,Anorganische, Fysische Scheikunde en Biochemie is niet langer vantoepassing. Ook Biologie en Materiaalkunde spelen nu een grote rol,vaak in relatie met nieuwe analysetechnieken zoals NMR enmassaspectrometrie.

Een groot aantal onderzoekprogramma’s neemt deel aanverschillende samenwerkingsverbanden, gestimuleerd door de overheidof door publiek-private initiatieven. Het scheikundig landschap isdaardoor complex en de doelstellingen overstijgen vaak het lokaleuniversitaire niveau.

Excellente relevantie, met een waarschuwing

De commissie heeft de maatschappelijke relevantie van hetscheikundig onderzoek zeer hoog gewaardeerd, met een gemiddeldescore van 4,6 op de vijfpuntsschaal. Meer dan de helft van debeoordeelde programma’s werd op dit criterium als Excellent (5)beoordeeld.

Daarmee wordt bedoeld dat er een uitstekende interactie is metbelanghebbenden in de samenleving en dat het onderzoek resultatenoplevert die van belang zijn voor onze economie, gezondheid ofklimaat. Zo is scheikundige wetenschappelijke kennis bijvoorbeeldonmisbaar voor energievraagstukken, geneesmiddelen, landbouw- enmilieuvraagstukken.

Wel waarschuwt de commissie voor het te eenzijdig benadrukkenvan dit criterium, omdat universitair onderzoek zich nooitexclusief op ‘valorisatie’ kan richten, maar altijd het evenwichtmoet bewaren met het vergaren en versterken van wetenschappelijkekennis, ook in relatie met het universitair onderwijs.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK