Signo Ergo Sum

Nieuws | de redactie
4 mei 2011 | Lector Beppie van den Bogaerde (HU) merkt dat kennisdeling in het HBO-onderzoek de maatschappelijke relevantie van haar werk sterk vergroot. Tijdens ‘Meesterschap 2’ gaat zij laten zien hoe haar lectoraat Dovenstudies zich heeft ontwikkeld, samen met de dovengemeenschap zelf.

Het lectoraat richt zich op drie speciale terreinen rond deproblematiek en de kansen van doven en slechthorenden: – op dedidactiek van de gebarentaal, ook voor docenten in het onderwijs, -op de verbetering van het werk van doventolken en hun inzet in demaatschappij, – op de gemeenschap van slechthorenden en doven zelf.Van den Bogaerde onderstreept dat men moet beseffen dat degebarentaal in feite “een vreemde taal is die je moet leren, metalles wat daar aan vast zit.”

Veel raakvlakken met andere domeinen

Cruciaal voor het werk van haar lectoraat noemt zij deverschillende manieren waarop zij kennisdeling over haar onderzoekorganiseert. Hoewel het onderzoeksgebied binnen de faculteiteducatie valt, raakt het bijna als vanzelf veel meer domeinen enopleidingen binnen het HBO, zegt Van den Bogaerde.

“De kennisdeling blijft daarom bewust niet beperkt tot delerarenopleidingen. We zijn in de curricula opgenomen bij meerdereopleidingsterreinen. Zo geven we masterclasses bij de opleidingenin de gezondheidszorg over de omgang met dove patiënten encliënten. In de opleiding pedagogiek is ons onderwerp opgenomen inde propedeuse, want de studenten daar moeten vanaf het begin kennisnemen van deze doelgroep. In de pabo verzorgen we gastlessen in hetderde en vierde jaar van de studie.”

Bewust onbekwame studenten

Kern van de missie van het lectoraat is de bewustwording vanbijna elke professional op HBO-niveau, dat zij of hij in de latereloopbaan altijd met doven en slechthorenden te maken zal hebben.”Dat is veel breder dan de zorg of het onderwijs. Bij dearbeidsbemiddeling speelt dat net zo goed, bijvoorbeeld. Onzeambitie is dat iedere student die van de HU komt niet meer onbewustonbekwaam is op dit terrein. Maar bewust onbekwaam. Je moet wetendat het thema er is en dat je er mee te maken hebt. En je moetweten waar je zo nodig expertise kunt aanboren om er goed mee om tegaan.”

De kennisdeling met het werkveld speelt daar op in. Vooral bijde zorg zijn er veel relaties en komen er ook onderzoeksopdrachtenop het lectoraat af. Zo is gekeken met het veld naar de positie vanoudere doven en hun maatschappelijke knelpunten.

Lector Van den Bogaerde legt zelf veel nadruk op de kennisdelingvan het HBO met de doelgroep van het praktijkgerichte onderzoek.Dat betreft hier dus de gemeenschap van doven en slechthorenden.”Op 28 mei, vlak na het debat Meesterschap dus, organiseren wijopnieuw een ontmoetingsdag met hen. Daar bespreken we onderwerpenwaar de dovengemeenschap zelf mee aankomt, punten waar voor hen hetheel zinvol is dat wij er meer onderzoek naar doen en kennisgenereren. Dat helpt ons natuurlijk zeer met de opzet van onzeactiviteiten.”

Ik gebaar dus ik ben

Een bijzonder voorbeeld noemt zij de samenwerking die isontstaan met een werkgroep die is opgericht door HBO- enWO-studenten samen. “Dat is een groep dove en slechthorendestudenten die in januari 2010 met elkaar aan de slag zijn gegaan.Wij hebben daar onder meer een onderzoek uit Schotlandgepresenteerd. Die bespreking met hen leidde tot nieuwepublicaties, onder meer een paper dat is gepresenteerd op eencongres in Wenen. Op korte termijn leidt dit tot nog een nieuwartikel dat net klaar is gekomen bij het lectoraat.”

De studentenwerkgroep heet Signo Ergo Sum: Ik gebaar dus ik ben.Met hen gaat het lectoraat verder onderzoek doen naar de dovestudent en zijn mogelijkheden. Het blijkt dat er weinig weet is vanhun positie en zelfs nauwelijks bekend is hoeveel van zulkestudenten er in het hoger onderwijs zijn. “Uit dit onderzoek komtdan een nieuwe vorm van bijscholing voor decanen en mentoren, zodatzij weten hoe zij de dove studenten het meest effectief kunnenbegeleiden en ondersteunen. Dat helpt natuurlijk bij hetstudiesucces.” Ook hier wordt dus weer kennisdeling vanuit deeducatieve opleidingen georganiseerd die veel bredere terreinen kanraken dan die van het onderwijs en de schoolpraktijk.

Beppie van den Bogaerde is één van de lectoren die spreektop het debat Meesterschap 2. Het debat vindt plaats op woensdag 25mei 2011 van 15.00 – 17.30 uur in het auditorium van de Hogeschoolvan Arnhem en Nijmegen (HAN) in Arnhem. Aanmelden kan tot 16 meivia www.han.nl/debatmeesterschap2.Het aantal plaatsen is beperkt, wees er dus snel bij.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK