Dagvaarding voor universiteiten

Nieuws | de redactie
22 juni 2011 | De UvA, RUG, Leiden, Maastricht, Tilburg, Utrecht en Radboud kunnen binnenkort een dagvaarding op hun mat verwachten. Nu voor hun instellingstarieven voor een tweede master in de rechten adequate onderbouwing uitblijft, stuurt de Stichting Collectieve Actie Universiteiten een laatste waarschuwing. 'Den Haag' heeft wel sympathie daarvoor.

De SCAU is verbolgen over de hoge kosten diegepaard gaan met een tweede rechtenmaster, zeker omdat dezeopleiding niet in het buitenland gevolgd kan worden. Men isdaarover in gesprek met de universiteiten. De stichting gelooftechter niet dat de hoge instellingsgelden door de universiteitengemotiveerd kunnen worden en is daarom bezig met het voorbereidenvan een gang naar de rechter.

Daarbij komt dat vanuit OCW onmiskenbaar geluiden klinken dieduiden op enige sympathie voor de zorgen en de argumenten vande  studenten. Staatssecretaris Zijlstra meent namelijk ook,dat de instellingen zich niet slechts formeel zouden moetenberoepen op het feit dat zij zulke tarieven mogen vaststellen. OokPvdA en CDA zijn in de Kamer vrij kritisch op dit punt.

Instellingscollegegeld als melkkoe

In een tweede reeks brieven, legt de SCAU nogmaals uit welkegerede bezwaren zij zien bij de huidige handelswijze van deuniversiteiten en welke vervolgstappen er genomen gaan wordenzolang er geen tegemoetkomingen gedaan worden. Hierin stellen zijdat “op deze wijze het instellingscollegegeld [wordt] gebruikt alsfinanciële melkkoe.

“De SCAU concludeert aan de hand van het voorgaande dat het doelvan de bevoegdheid tot het heffen van instellingscollegegeld is omte voorkomen dat de instellingen verlies lijden op voltijdigestudies.” Er moet dus sprake zijn zo stelt de SCAU van eenkostenplaatje dat redelijkerwijs de door de universiteit gemaaktekosten reflecteert. “Het uitgangspunt van de [universiteit] dat het instellingscollegegeld gelijk mag zijn aan de Rijksbijdragevermeerderd met het wettelijk collegegeld is derhalve onjuist.”

Volgens de stichting zijn de universiteiten daarom op dit momentonrechtmatig bezig en dient er een beleidswijziging plaats tevinden ten gunste van de student. De SCAU sommeert deuniversiteiten daarom binnen twee weken na ontvangst van de meestrecente brief de benodigde maatregelen te nemen en hetinstellingscollegegeld te verlagen tot de hoogte van de marginalekosten per opleiding.

Bezuiniging niet op studenten afwentelen

Naast de universiteiten is ook een brief gestuurd naar OCW,waarin de huidige stand van zaken wordt geschetst. Hierin wordtgesteld dat er sprake is van prijsafspraken tussen de instellingenvoer de hoogte van het instellingscollegegeld en “dat het doel vande bevoegdheid tot het heffen van instellingscollegegeld eenbezuiniging is. Hierbij was de veronderstelling van de wetgever datde gevolgen niet zouden worden afgewenteld op studenten, maarmiddels de fiscale scholingsvoorziening op de rijksoverheid ofmiddels een dienstverband op werkgevers.”

De Stichting Collectieve Actie Universiteiten heeft deuniversiteiten nu twee weken de tijd gegeven te komen met eenreactie, alvorens zij een besluit neemt definitief naar de rechterte stappen. De brieven van de SCAU naar de betrokken instellingenen OCW vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK