Het goud van de driehoek

Nieuws | de redactie
23 juni 2011 | Binnen het onderwijs ligt een gouden kans voor het topsectorenbeleid. Innovatie en ondernemerschap moeten juist daar worden gestimuleerd. Dit betoogt VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas. “Laten we het enthousiasme, de kennis en kunde, én de contacten van onze studenten benutten voor het versterken van de gouden driehoek.”

“De rol van het onderwijs en de student worden onderschat in dehuidige discussie over het topsectorenbeleid. Als het gaat over hetbij elkaar brengen van kennis en bedrijfsleven, wordt kennismeestal vertaald in ‘onderzoek’ en veel minderin ‘onderwijs’. En dat is jammer, want juist binnen het onderwijsen bij de studenten liggen gouden kansen voor het stimuleren vaninnovatie en ondernemerschap.

Uit onderzoek van het Rathenau-instituut is geblekendat het lastig is om focus aan te brengen in het wetenschappelijkonderzoek in Nederland. Hoogleraren en onderzoekers inkennisinstituten bepalen graag zelf hun onderzoeksagenda. Toch ishet succes van het topsectorenbeleid afhankelijk van de mate waarinwe kennis en bedrijfsleven met elkaar weten te verbinden en opelkaar weten af te stemmen.

Om het topsectorenbeleid te laten slagen moet er daaromexpliciet aandacht zijn voor het aanbod van relevante opleidingenen talentmanagement in de kennis- en innovatieagenda’s van de negentopsectoren. Clusters waarin Nederland sterk is en die de Ministervan EL&I verder wil laten ontwikkelen door innovatie testimuleren en ruimte te bieden voor ontwikkeling.

Opleiden voor topsectoren

We moeten ervoor zorgen dat de juiste mensen worden opgeleidvoor onze topsectoren. Anders zullen de bedrijven uitwijken naarhet buitenland waar wel voldoende geschoold personeel voor handenis. Helaas gebeurt dat nu al. Tijdens de opleiding moet de studentmeer in contact komen met de bedrijven in de sector, om nieuwekennis te delen en werkervaring op te doen. De studenten kunnen zode brug gaan vormen tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven.Zij komen immers letterlijk bij beide over de vloer.

Door middel van stages, duale trajecten (leren en werken), hetaanbieden van scholarships voor talentvolle masterstudentenof bijvoorbeeld studenten actief te betrekken bij prijsvragen kandeze band verstevigd worden. Zo kunnen studenten helpen om concretekennisvragen vanuit de markt binnen de muren van de universiteitente brengen en andersom helpen om de kennis en ideeën van dewetenschappers naar de bedrijven te brengen. Er zijn gelukkig altalloze voorbeelden van ondernemende studenten die innovatievenieuwe producten hebben ontwikkeld tijdens hun stage ofafstudeerproject.

Uit onderzoek is ook gebleken dat het in de praktijk kunnenbrengen van verworven kennis en kunde een positief effect heeft ophet studierendement. Studenten vinden het leuk om te weten voorwelke uitdagingen de sector staat en denken graag mee aanoplossingen via bijvoorbeeld studentenprijsvragen. Opondernemerschap gericht onderwijs door ondernemers en gastcollegesdoor praktijkdeskundigen, brengt de praktijk naar binnen en biedtstudenten een kijkje in de keuken van het werkveld. Niet nieuw,maar helaas nog wel te incidenteel.

TU’s geven het voorbeeld

Binnen de technische universiteiten is er van oudsher wel eenband tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven. Bedrijven alsASML en Philips zijn nauw betrokken bij opleidingen van de TUEindhoven bijvoorbeeld. De TU Eindhoven gaat deze band versterkendoor ook voor Nederlandse masterstudenten een scholarship-programmaop te zetten. Studenten krijgen dan hun master bekostigd door hetbedrijfsleven, in ruil voor onderzoek of een aantal jaren werkenbinnen het bedrijf. Een formule die voor buitenlandse studenten aljaren succesvol wordt toegepast. En een voorbeeld dat navolgingverdient, juist ook binnen de kennis- en innovatieprogramma’s vande topsectoren.

Als de topteams deze zomer met hun plannen komen, zou het goedzijn als ook het onderwijs daarin een belangrijke rol speelt. Latenwe het enthousiasme, de kennis en kunde, én de contacten van onzestudenten benutten voor het versterken van de gouden driehoek. Wanttalent is het goud van die driehoek.”

Anne-Wil Lucas
Woordvoerder Hoger Onderwijs VVD-Tweede Kamer fractie

Reactie gasthoofdredacteur Jet Bussemaker

“Ik kan het niet anders dan met haar eens zijn op dit punt,”zegt HvA-rector Jet Bussemaker tegen ScienceGuide. “Ikvind dat dit ook Halbe Zijlstra aan gaat, want kennisbeleid is nietalleen iets dat Maxime Verhagen betreffen moet. Ik kan me nietanders voorstellen dan dat Zijlstra dat met mij eens is.” In hetHBO-onderwijs gebeurt volgens Bussemaker al genoeg op dit gebied endaar zou  best wat meer aandacht voor mogen zijn.

“Als je ziet wat er op de HvA al gebeurt bij de techniekopleidingen, maar ook gericht op de creatieve industrie. Juist diepraktische kant van onderzoek op die terreinen, daar kunnen ze inhet WO nog wel wat van leren. Ik denk dat daar ook winst te behalenis. In de koppeling van meer fundamenteel onderzoek met hetpraktijkgerichte van het HBO.”

Wat dat betreft vindt Bussemaker het enigszins jammer dat deHO-woordvoerster van de VVD weer met het voorbeeld van de TU’skomt. “Ik nodig Lucas van harte uit om langs te komen bij hetdomein techniek hier bij de HvA. Wat daar aan praktisch onderzoekgedaan wordt, daar  komen ze zelfs van de TU Delft voor langsom van te kunnen leren en profiteren. Bij deze dus: van harteuitgenodigd!”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK