Implementeren is reflecteren

Nieuws | de redactie
22 juni 2011 | Hoe implementeer je effectief nieuwe projecten in de jeugdzorg? Je moet je altijd blijven afvragen of je handelen bijdraagt aan het gewenste resultaat. Implementeren is reflecteren, zo betoogt HvA-lector ‘Implementatie in de jeugdzorg’ Leonieke Boendermaker. “Daadwerkelijk vakmanschap ontstaat door actief leren op de werkvloer.” Een aanpak waar ook het HO volgens Bussemaker van kan leren.

“Implementatie van interventies in de jeugdzorg heeft gevolgenvoor het handelen van professionals, voor organisaties en daarmeeook voor de opleiding.” Dergelijke interventies kunnen, zo steltBoendermaker in haar openbare les ‘Implementeren is reflecteren’,niet zomaar aan de hand van een draaiboek worden uitgevoerd. Hetvergt inzicht in het hoe en waarom van het handelen. “Lukt hetvoldoende om de werkzame elementen van een interventie over tebrengen? Draagt het handelen bij aan het gewenste resultaat?Implementeren is daarom reflecteren!”

Mooi voorbeeld van HBO-onderzoek

Gasthoofdredacteur Jet Bussemaker, de rector van de lector, zietin deze benadering een mooi voorbeeld van kenmerkend HBO-onderzoek.”Boendermaker kijkt in de praktijk hoe iets werkt en op grond vanhaar analyses daarvan beoordeelt ze ook wat er vervolgens indiezelfde praktijk beter kan. Die vorm van ‘evidence basedpractice’ levert een continuüm op dat ook op het gebied vanonderwijsvernieuwing heel erg waardevol is. Wij werken op de HvAook met onze lectoraten vanuit de overtuiging dat deze actiefmoeten bijdragen aan de vernieuwing van het onderwijs.”

Het is dat continuüm tussen ‘evidence based practice’ enerzijdsen ‘practice based evidence’ dat de basis vormt van het lectoraatvan Boendermaker en van waaruit verbeteringen in de praktijk van dejeugdzorg moeten plaatsvinden.  “Door in de praktijk gegroeideaanpakken te onderzoeken, kan practice based evidence zich verderontwikkelen en evidence based practice worden. Door evidence basedpractice te onderzoeken wordt duidelijk of interventies de beoogderesultaten ook daadwerkelijk behalen.” Een vorm van reflectie vaneigen handelen waar het hele hoger onderwijs belangrijke lessen uitzou kunnen trekken, vindt Bussemaker. “Deze manier van werkenzouden wij op heel wat andere onderwerpen goed kunnen benutten,bijvoorbeeld bij het uitwerken van ons beleid ten aanzien van hetstudiesucces. Het werk van deze lector draagt potentieel veelverder dan haar thema van de jugdzorg.”

De volledige openbare les van Leonieke Boendermaker,uitgesproken op 18 mei, leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK