Inholland aanvaardt gevolgen

Nieuws | de redactie
10 juni 2011 | Inholland accepteert de consequenties van het onderzoek van de inspectie naar de declaraties van haar vorige bestuurscolleges. Men “trekt daar lering uit en het bestuur trekt zich dat in functionele zin aan.” Omdat er inmiddels “een fundamenteel andere bedrijfscultuur ingezet” is, ligt het accent op de formulering dat men zich het ‘functioneel’ aantrekt.

De rapportage van de inspectie spreekt over “ondoelmatige”besteding van middelen voor de arbeidsvoorwaarden en faciliteitenvan vorige bestuursleden van de hogeschool. De Raad van Toezichtkrijgt daarbij het verwijt, dat men zulke bestedingen niet hadmogen accorderen. De nu bekritiseerde pensioenvoorziening vooroud-CvB-voorzitter Jos Elbers was overigens al met het ministerievan OCW verrekend.

HO-declaratiereglement wordt verplicht

Het huidige bestuurscollege “constateert dat het rapportvolledig gaat over de bestuurders van Inholland gedurende deperiode 2006-2010. De huidige CvB-leden zijn geen onderwerp vanonderzoek. Dit College van Bestuur richt sinds januari 2011 al zijnenergie op het heden en de toekomst van Inholland, waarbij de reedsingezette verbeteracties op onderwijskwaliteit de leidraadvormen.”

Men geeft aan dat inmiddels “stappen [zijn] ondernomen omsoberheid en transparantie ook zichtbaar te maken. Daar waar in deonderzochte periode sprake is gebleken van onvolkomenheden in debedrijfsvoering, worden deze hersteld.” Halbe Zijlstraspreekt in dit verband zijn vertrouwen uit “in het huidigeCollege van Bestuur, dat soberheid, transparantie en integerbestuur nastreeft.”

Voor heel het HO wordt door OCW eendeclaratiereglement verplicht gesteld. “Het beeld wordtopgeroepen dat de voormalige leden van het College van Bestuur zichgoed hebben bediend, terwijl zij onvoldoende zorg hebben besteedaan de bedrijfsvoering van de instelling,” zegt de bewindsman overde “zeer ernstige” zaak bij Inholland. In totaal haalt hij omen nabij €940.000 terug bij de hogeschool, inclusief €158.000die in een eerder stadium al is gekort op debekostiging. 

Sober en transparant

De HBO-raad vindt dat dit soort ondoelmatige bestedingen nietzouden mogen voorkomen bij de hogescholen. “Geld kwam daardoor nietten goede aan goed onderwijs. Dat had niet mogen gebeuren.” Het ISOrekent voor wat de terug te vorderen sommen betekenen vanuit hetperspectief van het onderwijs aan de HBO-student: “Het bedrag vanbijna 900.000,- euro staat gelijk aan het collegegeld van meer dan500 studenten, of de rijksbijdrage voor een kleine 150studenten.”

Vanwege hun publieke taak moet de bedrijfsvoering van het HBO”sober en transparant zijn, zegt de HBO-raad In hun onderwijsen onderzoek streven zij naar hoge kwaliteit. De manier waarop datgebeurt moet een zorgvuldige besteding van gemeenschapsgeld zijn.”Voorzitter Guusje ter Horst zegt daarover nog: “De inspectie laatzien dat die grenzen in dit geval zijn overschreden en dat vindt deHBO-raad fout.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK