Kennis loopt via licht

Nieuws | de redactie
1 juni 2011 | De snelheid en flexibiliteit van de ‘lichtpaden’ voor dataverkeer gaan met een factor 10 omhoog. Nederland loopt zo wereldwijd opnieuw voorop als centrum van kennisnetwerken door de volgende stap die SURFnet en netwerkspecialist Ciena samen zetten. “Dit is een in elk opzicht verrijkende en ver reikende innovatie.”

 

Het tempo en de intensiteit van het kennisdataverkeer gaatonverminderd omhoog. De technologische eisen en kansen gaanonophoudelijk verder en veranderen daarmee niet alleen hetbeoefenen van wetenschap in logistieke zin. Zij veranderen ook derwetenschap zelf, inclusief de professie en perspectieven van dewetenschapper als ‘kenniswerker’. De basis van eScience, enhanced science, is daarmeegelegd.

Onbegrensde groei

SURFnet heeft nu Ciena de opdracht verleend de hiervoornoodzakelijke nieuwe netwerktechnologie in ons land te realiseren.Deze is gebaseerd op een optische overdracht van gegevens van eencoherente 100 Gigabyte snelheid. Deze overdracht kan door middelvan zogeheten ‘fotonische flexibiliteit’, nu de netwerken niet meerals statische infrastructuur hoeven te fungeren door de nieuweCiena-technologie. De Nederlandse wetenschap kan daarmee wereldwijdmet onderzoeksgemeenschappen en -centra als CERN als zeergeavanceerde partner blijven communiceren en samenwerken.

“Er komt een einde aan de fysische beperkingen die nu nog aanhet versturen van data via optische vezels gesteld zijn. Door demodulatie van het ingezette licht kan de capaciteit van de vezelbijna onbegrensd doorgroeien zo. Het systeem is daarmee ook veelminder afhankelijk van fysische ‘beperkingen’ voor het verkeer.Data kunnen veel eenvoudiger over grote afstanden heen en weer,”licht SURFnet toe.

Aantrekkelijk aspect van deze opzet is het feit dat bestaandenetwerken en kabels niet vervangen moeten worden maar eenaanzienlijk versterkt hergebruik zullen kennen. Daarmee wordt nietalleen het kostenplaatje beheersbaar, maar kan Nederland zijnleidende rol behouden bij de internationale ‘connectivity’.Apparatuur die tienmaal meer kan dan het bestaande, kan nu ingezetworden. “Dit maakt dit een zeer verrijkende en ver reikendeinnovatie.” Nederland en Amsterdam als het knooppunt van wereldwijdkennisdataverkeer blijven zo krachtig op de kaar staan.

Topgebieden opgelet!

De ambities die hiermee haalbaar worden zijn niet gering. Hetproject in ons land is meteen een test voor de inzet van dezehightech in andere delen van der markt. Enorme ‘verkeer-centra’ alsdie van internationale telecombedrijven kijken nu al naar ditnieuwe fenomeen, meldt Ciena. De infrastructuren voor zeer complexerekensystemen, zoals de CERN, zal hiermee een nieuwe sprong kunnenmaken. Terreinen als de sterrenkunde en wiskunde gaan hier zeer vanprofiteren, juist ook in de toepassings sfeer.

Voor het onderwijs zijn de kansen op innovaties eveneens groot.De nieuwe snelheden maken het mogelijk ‘clouds’ van kennis entraining te laten ontstaan waarin de R&D en de onderwijsvakkenvan een campus veel meer geïntegreerd worden. Ciena noemt Nederlanden SURFnet juist ook daarom zulke aantrekkelijke partners. “Hierloopt men op dit terrein voorop op de industrie in deze sector.Daardoor kunnen we hiermee de innovatieve mensen en de verkennersvan dit veld aan de slag.” In een labsituatie is de volgendekwantumsprong al gemaakt: 1 Terabyte verkeer. Men hoopt dat de 9topgebieden van ELI alert zijn. Voorzitter Lundqvist van Surf trekthet hightech topgebied, dus wie weet?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK