Lector Voorhoeve doet in vrede

Nieuws | de redactie
22 juni 2011 | Joris Voorhoeve presenteerde vorige week zijn advies over democratisering in de Arabische regio aan de Tweede Kamer. Het advies namens de Adviesraad Internationale Vraagstukken raakt inhoudelijk aan zijn lectoraat ‘Internationale Vrede, Recht en Veiligheid’ op de Haagse Hogeschool. “Ik wil me meer focussen op mondiaal burgerschap,” zegt hij tegen ScienceGuide.

“De link tussen het advies en het lectoraat is vooralinhoudelijk. De adviezen uit het rapport zoals het bevorderen vanhet maatschappelijk middenveld  om democratisering tebevorderen, vormen ook een belangrijk aspect van het lectoraat.”Oud-Defensieminister Joris Voorhoeve werkt sinds begin dit jaar drie dagenin de week op de Haagse Hogeschool. De lector wil onder meereen  handboek over internationale ontwikkelingen samenstellenen een minor ‘conflicten en vredesopbouw’ gaan opzetten.

Een goed handboek

“Een goed handboek over internationale ontwikkelingen datgebruikt kan worden door studenten op verschillende vakgebiedenwaaronder politieke wetenschap, bestuurskunde en economie,” dat iséén van de doelstellingen die Voorhoeve eerder al formuleerde. “Eenstudieboek voor bachelor- en HBO-onderwijs is de doelstelling. Metname op het HBO kan de aandacht voor dit onderwerp nog wordenversterkt.”

“Veel standaardwerken in dit onderwerp zijn in het Engels enhebben een Angelsaksische focus. Ik wil me meer focussen opmondiaal burgerschap. Een meer praktische insteek is van belang,omdat je in welke functie dan ook, ook in het binnenland,  temaken krijgt met internationale ontwikkelingen. Globaliseringbepaalt de agenda. Het is niet altijd makkelijk die ontwikkelingente duiden en mijn vakgebied zou daar een handje bij kunnenhelpen.”

Zo’n handboek internationale ontwikkelingen moet eind 2012gereed zijn. De minor ‘conflicten en vredesbouw’ hoopt Voorhoeve inhet voorjaar van 2012 van start te laten gaan. “Het is een minordie in principe voor alle opleidingen beschikbaar is. Het idee isdat de lector zo’n minor 2 à 3 jaar gaat draaien en dat deze daarnabij gebleken belangstelling in één van de academies wordtondergebracht. Lectoraten moeten op die manier vooronderwijsvernieuwing zorgen. “

Veel voldoening in lectoraat

“Les geven en werken met studenten geeft mij veel voldoening.Toen De Haagse Hogeschool mij vroeg om lector te worden, was datreden mijn lidmaatschap van de Raad van State op te zeggen,” zegtVoorhoeve, die naast drie dagen als lector nog één dag in de weekvoor de Adviesraad Internationale Vraagstukken werkt.

In zijn rapport – dat hier te lezen is – adviseert Voorhoeve deKamer onder meer gebruik te maken van mensenrechten- envrouwenbewegingen in de Arabische landen om het democratisch procesvan onderop in gang te zetten. Hij wijst er met zijn commissie op,dat “de angst dat radicale islamitische groeperingen een greep naarde macht doen voor de Nederlandse regering  geen reden [mag]zijn om politieke steun te geven aan regimes, die zich hebbenvervreemd van de legitieme eisen van de burgers in de Arabischesamenlevingen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK