Migratiebeleid knijpt HO af

Nieuws | de redactie
3 juni 2011 | Het ingrijpen in de immigratie gaat honderden Britse HO-instellingen bankroet maken. Om de toestroom van buitenlanders af te remmen en illegale arbeidsmigranten de pas af te snijden wil premier Cameron snijden in de studentenvisa. De universiteiten en kennisbedrijven zien dramatische gevolgen opdoemen. “De HO-instroom levert het BNP meer groei dan de defensie-industrie of farmasector.”

De universiteiten beschouwen zich als slachtoffer vanbeunhaasbedrijfjes en mensensmokkelaars. In de populaire pers wordtgroots stemming gemaakt tegen de toestroom van ongewenst geachtebuitenlanders en ‘illegalen’ die de gewone Brit werk en brood uitde mond zou stoten. Aangezien tot ergernis van velen zelfs deTory-regering de Europese verdragen op dit punt niet kunnen negeren, richt het kabinet van Tories enLiberaaldemocraten zich nu vooral op de instroom van buiten deEU.

200% meer uit Nepal

Zo zou de groei van het aantal studenten uit sommige landen zogroot zijn, dat hier argwaan door gewekt is. Uit India is de groeizo’n 50% per jaar -aanzienlijk meer dan het gemiddelde van zo’n 30%groei op jaarbasis- en uit Bangladesh en Nepal is de groei meer dan200%. Bovendien is de instroom van studenten zeer gevarieerd. Bijnade helft komt om via korte taal- of managementcursussen zich op tewaarderen en niet voor meerjarige studies. Dit geeft hen demogelijkheid in elk geval zo’n 18 maanden te werken rond en na zo’ncursus.

De universiteiten erkennen dat er beunhazen zijn die zulkecursusstudenten ronselen en hen dan via de arbeids- en ookhuwelijksmarkt een permanente verblijfsstatus laten verwerven. Datmaakt dan gezins- en familiehereniging mogelijk. Tegelijk wijzen deHO-instellingen erop, dat de externe kenniswerkers en studentendoor de inkomsten uit hun opleidingen bij de Britse universiteiteneen grote bijdrage leveren aan het BNP: zo’n 5,6 miljard pond,oftewel €6,3 miljard. ‘Currently, the UK is the undisputedchampion: the alma mater to 214,000 non-EU international students.The OECD expects this number to grow to 258,000 by 2015 so that 10%of undergraduate and 50% of postgraduate students in the UK will befrom overseas.’

Die toevoeging aan het BNP zou groter zijn dan die vanbelangrijke industriële sectoren als de defensie of de farmacie, zoonderstreepte een woordvoerder in Newsnight. Door de extratoestroom van kenniswerkers in met name de tekortvakken in bètatechen in de zorgopleidingen voegen zij aan het BNP een extra toenamevan 40 miljard pond toe, oftewel €45 miljard.

Het kabinet-Cameron wil nu, zoals in december 2010 alaangekondigd, de studentenvisa zo inperken dat ongeveer 80.000 jongeren nietmeer toegelaten zouden worden. Alleen universiteiten die als’highly trusted colleges’ geaccrediteerd worden, mogen dan nogstudenten binnen laten voor opleidingen op bachelorniveau.

Niet meer werken na diploma

De particuliere colleges die zich primair richten op het biedenvan taal- en cultuurcursussen en dergelijke mogen bovendien alleenstudenten toelaten die geen toegang tot de arbeidsmarkt zullenvereisen. Zulke studenten wordt tevens het recht ontnomen om na debehaalde graad tot 18 maanden te blijven om te werken en een beroepte doen op gezinshereniging.

De HO-koepels verwachten dat dit het einde betekent voor tussende 300 en 500 van deze particuliere colleges en een dramatischeteruggang van inkomsten voor de andere HO-instellingen. Dat terwijler op hen al zeer drastische bezuinigd moet worden vanwege hetbegrotingstekort en de staatsschuld.

Ook in Nederland

Overigens heeft in on land het vorige kabinet van CDA/PvdA/CU opdit terrein al maatregelen genomen, toen vergelijkbaarbeunhaasgedrag merkbaar was. De AIVD nam waar dat uit bepaaldelanden studenten werden geronseld en daar ook ‘Alqaida’bestemmingen tussen zaten. ‘Risicolanden’ noemde het kabinet toenlanden in relatief onbekende regio’s voor het HO, waardoor eengrotere kans is dat er bij de werving, selectie en inschrijvingzaken verkeerd lopen. Studenten wier verblijfplaats onbekend iskomen vooral uit Pakistan, zo erkenden de bewindslieden Plasterk en Hirsch Ballin. Inmindere mate gold dit ook voor de instroom uit Nepal. Ook deverblijfplaats van een beperkt aantal Chinese studenten bleekonbekend.

“Mede aan de hand van een door de IND opgesteld risicoprofielwordt aandacht besteed aan de motieven om in Nederland te gaanstuderen. In bijzondere gevallen kan de IND, zoals in debeleidsreactie bij het rapport van de Onderwijsinspectie staatbeschreven, voor de situatie van Pakistaanse studenten overgaan totspecifieke maatregelen zoals het instellen van interviews op dediplomatieke post door een IND-medewerker. Voorts bestaat demogelijkheid de AIVD aanvullende naslag uit te laten voeren.Dergelijke naslag is, in het kader van het proportionaliteits- enhet subsidiariteitsbeginsel, informatiegestuurd; er dienen dusaanwijzingen te bestaan dat er mogelijk sprake is van een gevaarvoor de nationale veiligheid.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK