OCW passeert HO-koepels

Nieuws | de redactie
20 juni 2011 | Bij de doorvoering van profilering en verscheidenheide in het HBO en WO wil Halbe Zijlstra direct zaken doen met de instellingen. Het gaat OCW vooral om hun profiel, zwaartepunten en ‘uitruil’ daarvan. Opvallend voorbeeld daarvan: Inholland. HBO-raad en VSNU worden daarbij terzijde geschoven.

Het ministerie van OCW wil meer dynamiek bevorderen binnen hethoger onderwijs. Als het te zwaar zou leunen op brede afspraken methet geheel van hogescholen of universiteiten via hun koepels, zoudat de variëteit en diversiteit van profielen te veel kunnenbeperken. Die inschatting leidt ertoe dat de bewindslieden lieverdirect met de HO-instellingen zelf tot afspraken wil komen.Bovendien kan dit hen aansporen zelf afspraken te maken metcollega’s rond gezamenlijke profielen, los van hun koepels.

Inholland als proefstation?

OCW heeft daarbij de voorbije maanden genoteerd, dat die aanpakreeds nu lijkt te werken. Meest opvallende voorbeeld: Inholland.Daar heeft men in eigen huis orde op zaken moeten stellen, waarbijhet ministerie intensief meekeek of de ingrepen voldoende houvasten toekomstperspectief zouden bieden. Zijlstra sprak zich ookexpliciet uit over het vertrouwen dat OCW nog had in de nieuweleiding van de hogeschool en haar aanpak. De HBO-raad kwam alsactor niet in beeld. Collega-hogescholen daarentegen wel.

Als onderdeel van de aanpak en herprofilering heeft Inhollandinmiddels een convenant gesloten met de HogeschoolRotterdam. Daarin leggen zij samen vast hoe zij voortaan met hetprofiel van hun opleidingen zullen omgaan. Niet langer zal menconcurrentie plegen via gelijksoortig aanbod. Sterker nog, waarmogelijk zal men aanbod afstemmen en bijvoorbeeld bij de opzet vanHBO-masters zo doelmatig mogelijk samen werken. Dit soortstrategische afspraken wil OCW veel breder zien in het HBO enWO.

Herschikking van universiteiten

Met name bij de universiteiten heeft men nu snel voor zo’nzelfde koers gekozen. Niet alleen beogen VU en UvA vergaande afstemming en profielafspraken te maken, maarook elders slaat men die richting in. De UU kondigde al in januarieen strategische alliantie aan met de TU in Eindhoven, zodat detwee bèta-centra en hun krachtige scienceparken optimaal kunnengaan samenwerken “”Door de technologische kracht van de TU/e teverbinden aan het sterke onderzoek van de Universiteit Utrecht enhet UMC Utrecht op het gebied van de life sciences en duurzaamheid, vormen we samen een uniekecombinatie. Dat biedt fantastische mogelijkheden voor onzeonderzoekers, studenten, alsook het bedrijfsleven,” aldusUU-voorzitter Yvonne van Rooy.

Meest uitdagend lijkt wat er in de zuidvleugel van de Randstadin ontwikkeling is. Daar zijn de universiteiten intensief metelkaar in overleg over een nieuwe vorm van samenwerking enafstemming. De Leidse universiteit, de TU Delft en de ErasmusUniversiteit zouden daarbij hun sterke punten onderling aanscherpenen de doorstroom van studenten in het kader van ‘de juiste studentop de juiste plaats’ gezamenlijk willen gaan aanpakken.

Naar verluidt zou deze samenwerking ook in bestuurlijke zin totvergaande integratie moeten leiden. Net als de combinatie UU-TU/ezou een combinatie EUR/TUD/UL bovendien in de internationalerankings een toppositie kunnen veroveren. Dat streven past dan weerprecies bij de beleidslijn die OCW ook in het cultuurbeleidbij de financiering op basis van kwaliteitsoordelen heeftingezet.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK