Plasterk koerst op Wilders

Nieuws | de redactie
6 juni 2011 | Terwijl de Nederlandse kennissector fors meer investeringen krijgt dankzij Europa dan andere lidstaten lukt, wil de PvdA juist die middelen omlaag brengen. Financieel woordvoerder Ronald Plasterk sloot een alliantie met de PVV om de EU-investeringen op de spaarbrander te zetten. De negatieve gevolgen daarvan zijn al even opmerkelijk als hun bondgenoten.

Het Kamerdebat over de begroting van de EU ging nauwelijks overde noodzakelijke investeringen   om de EU2020 strategieen de toekomstige welvaart te verzekeren. De Europese begroting tot2020 zou moeten zorgen voor gezamenlijke middelen om in onderwijs,R&D en innovatie meer geld te steken en veel meer samenwerkingvan topkennis aan te jagen. Aangezien ons land daar beduidend’boven gewicht’ weet te scoren, is een sterke Europese investeringmeer dan noodzakelijk om de top 5 ambitie van de motie-Hamer vanPlasterks partijgenote waar te maken.

Met PVV én SGP

In het debat zette Plasterk namens zijn fractie een heel anderelijn uit. Hij pleitte voor een nominale nullijn voor de begrotingvan de Unie. Feitelijk houdt dit in, dat de uitgaven van de EU toten met 2020 worden bevroren op het huidige bedrag in euro’s. Deoud-minister van OCW kreeg voor deze aanslag op de kennisuitgavende steun van een opmerkelijke coalitie. De PVV ondersteunde demotie-Plasterk vanwege haar vaste voorkeur voor het droogleggen vanalles wat de Unie zou kunnen of willen doen. Loyaliteit aan decoalitiepartners VVD en CDA werd à la carte opgezegd. De SP enPartij voor de Dieren zijn eurosceptisch vanwege het’neoliberalisme’ van de EU, dan wel het gemeenschappelijklandbouwbeleid.

De steun voor Plasterk van CU en SGP stamt uit de traditioneleafkeer in reformatorische kring van bovennationale samenwerking,zeker met Zuid-Europese, katholieke landen. Dat op dit vitale,langetermijn beleidsterrein politieke steun van de SGP welkomblijkt, is boeiend gelet op de uitlatingen recent over de politiekeverhoudingen in de Senaat en gedoogsteun aldaar voor Rutte doorzowel de PVV als SGP.

– 21%

Zouden de oud-minister van OCW en zijn bondgenoten op rechts enlinks hun zin krijgen, dan zouden de gevolgen voor de kennissectorzeer ernstig zijn. Bij het huidige inflatieniveau van 2,5% betekenteen nominale bevriezing op de nullijn in euro’s de facto eenbezuiniging -door waardedaling van de betreffende investeringen-van bijna 21%. Voor weinig landen zou dit zo nadelig zijn als voorNederland. Onze universiteiten en andere kennisinstellingen halennamelijk grote investeringen in toponderzoek en wereldwijdesamenwerkingsprojecten uit de EU-programma’s. Bovendien ontlenenzij aan hun vaak leidende rollen bij zulke projecten – zoals de KIC’s van het EIT – belangrijke kansen enprominente posities in de wetenschappelijke wereld bij eninnovatiemogelijkheden samen met bedrijven.

Ook binnen de European Research Council scoort Nederland hoog,bijvoorbeeld bij de investeringen in de plannen van wetenschappersop het allerhoogste niveau. Het staat op plaats 6 van de 19 landendie ‘Starting Grants’ ontvingen in 2009 en op plaats 5 bij de’Advanced Grants’.

‘Excel at world level’

Die vooraanstaande rol versterkt de positie van Nederland dekomende jaren op weg naar ‘de Top 5’ nadrukkelijk, want, “the ERCwill continue to promote the principle of ‘excellence only’. Thisis the only way in which Europe as a whole can excel at world levelin frontier research. Admittedly, this also implies that”excellence attracts excellence.” And, increasingly, this will cometo mean that excellent researchers can have access to excellenceelsewhere due to global collaboration, open access to informationand open access to research facilities on a worldwide basis,” schrijft ERC-voorzitter Helga Nowotny.

In de zogeheten Kaderprogramma’s van meerjarigeR&D-investeringen heeft ons land in de twee financieringsfasensinds 2003 beide malen ruim €1 miljard weten te verwerven. Dat isbijna 7% van het geheel en daarmee scoort ons beduidend hoger danandere EU-lidstaten, gemeten aan de input die ons land in debegroting van de Unie geeft.

EUbudgetFPfundgrafiekII

[De grafiek illustreert hoe Nederland aanzienlijk boven gewicht’scoort’ vergeleken met andere grotere EU-lidstaten]


De ERC wijst op de grote impact van deze investeringen in zijnmeest recente position paper. De versterkingen van zijn budget hebbengeleid tot een forse toename van aanvragen vanuit de wetenschapvoor cutting edge projecten. Door deze investeringen wordt hetmogelijk niet alleen meer te presteren en innoveren binnen de EU,maar ook toponderzoekers uit Europese landen die elders in dewereld actief zijn – vooral in de USA – ’terug te halen’ naar deHO-instellingen en onderzoekscentra in Europa.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK