Rotterdam en Groningen winnaars

Nieuws | de redactie
28 juni 2011 | De Hogeschool Rotterdam en de Rijksuniversiteit Groningen hebben de beste websites van het Nederlands hoger onderwijs. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmark door Strategy on Demand en ScienceGuide, die gisteren is gepresenteerd op de Dag van de Excellentie in Den Haag. Op het web blijkt het HO danig in beweging.

“We zijn trots op de kwaliteit van de inhoud en ook tevredenover het functioneel en grafisch ontwerp,” zegt de HogeschoolRotterdam. In de totaalscore is de Hogeschool de uiteindelijkewinnaar gebleken,  de tweede plaats in het HBO is voor deHogeschool Arnhem en Nijmegen en de derde voor de Hogeschool vanAmsterdam.  De Groningse universiteit is de winnaar is het WO.De tweede en derde plaats in de categorie Universiteiten zijn voorde Vrije Universiteit en de Technische Universiteit Delft.

De benchmark van de kwaliteit en bruikbaarheid van deHO-websites is gebaseerd op een kritische analyse aan de hand vaneen reeks criteria voor de doeltreffendheid en kwaliteiten vanzulke sites. Deze zijn getoetst aan de hand van oordelen van 50studenten en een expertteam van Strategy on Demand enScienceGuide over deze criteria. De betrokken studentenwaren zowel uit het HBO als het WO afkomstig.

De 50 deelnemers waren zowel studenten uit het HBO als uituniversiteiten. De scores van deze twee groepen verschillen nietveel. Deze studenten zijn overwegend Facebook-gebruikers met hieren daar wat gebruik van Hyves. Ook YouTube en Twitter gebruiken zijregelmatig. Het zijn overwegend passieve gebruikers van socialmedia: veel lezen, filmpjes kijken en tagging van foto’s, maar nogweinig eigen blogs dan wel commentaar op teksten van anderen.

HBO verbetert zich, WO technisch bovenaan

De verschillen in oordeel tussen beide segmenten van het hogeronderwijs blijken klein. Toch is er een belangrijk verschil in debenchmarking merkbaar. Deze zit met name in verbeteringen tenopzichte van de beoordelingen die vorig jaar van de hogescholenwerd gegeven. Vergeleken met vorig jaar zijn de HBO-websitesvooruit gegaan op het punt van bereikbaarheid en de kwaliteit vande inhoud. Daar scoren  ze  ook beter dan deuniversiteiten.

De interactiviteit en inzet van social media zijn bij het HBOechter achteruit gegaan in de kritische beoordeling aan de hand vande benchmarks. Dat geldt ook de kwaliteit van de achterliggendetechniek. Juist op dit laatste punt doen universiteiten het beterdan de hogescholen.

Het totaalbeeld van de kwaliteit van de HO-webpresentie komt indit opzicht overeen met het beeld dat vorig jaar van het HBO konworden vastgesteld: er gebeurt veel goeds maar er liggen nog veelkansen voor verdere verbeteringen. Ook de winnende instellingenbeseffen dat. De Hogeschool van Rotterdam wil ook op het punt vande social media bijvoorbeeld nieuwe stappen zetten. “Op het gebiedvan interactiviteit hebben we minder kunnen realiseren dan gepland.Er staat echter een aantal spannende dingen op stapel, zoals videochat met co-browsing, een verdere integratie met Facebook en eendynamische portfoliopagina.”

Dag van de Excellentie: 28 juni

De volledige uitslag van de benchmark werd tijdens de Dag van deExcellentie op De Haagse Campus van de Universiteit Leiden aan hetLange Voorhout in Den Haag gepresenteerd. Daar werden de winnaarsgehuldigd en presenteerde Strategy on Demand de inzichten dieingewonnen zijn over de benutting en doeltreffendheid van de onlineaanwezigheid van universiteiten en hogescholen. Met name op hetgebied van interactiviteit met bezoekers viel nog veel winst teboeken, zo liet Nico van Hemert van Strategy on Demand weten. Uziet hier de complete scores die de verschillendeonderwijsinstellingen hebben geboekt.

In het debat over excellent onderwijs traden deelnemers enorganisatoren van recente excellentietrajecten op en spraken overhun visie op excellent onderwijs. Simon Verwer, student uit hetEerst de Klas-project en ScienceGuide student 2010-2011, roemde dekleinschaligheid van projecten als die waar hij aan had deelgenomenen het nieuwe type leraar dat dat zou opleveren.

Een nieuw type docent had ook Thieu Besselink van het LearningLab van de UvA voor ogen, zij het op een andere wijze. Ook docentenmoeten deel uitmaken van de lerende omgeving van eenexcellentieproject. Docenten moeten weer leerling worden. Bovendienmoest er, zo vond Besselink, meer ruimte komen om teexperimenteren. “Beloon falen. Geef instellingen de ruimte om teexperimenteren en reguleer minder. De durf van een instelling om tefalen, moet worden beloond.”

Een ander voorbeeld van excellentie werd daarna gepresenteerddoor SURF. In samenwerking met 20 hogescholen was er hard gewerktom nog net op tijd de nieuwe HBO Kennisbank te lancerentijdens de Dag van de Excellentie. Een via internet volledig vrijtoegankelijke portal waar studenten, docenten en onderzoekers inhet HBO hun publicaties kunnen delen. “De HBO Kennisbankvergemakkelijkt de uitwisseling tussen hogescholen en bedrijfs- enberoepsleven. Zo blijven alle partijen bij elkaar betrokken.”

De meerwaarde van excellentie

Het slotakkoord was er voor prof. Jan Anthonie Bruijn van hetLUMC, CvB-lid Gerard van Drielen van de winnende HogeschoolRotterdam, Pascal ten Have van de LSVb en Hans Corstjens van hetPlatform Bètatechniek om hun visie op excellentie te geven. “Het ismijn streven dat alle studenten excellent onderwijs krijgen”,toonde Bruijn zich ambitieus. Maar met de vraag wat excellentie danconcreet behelst, hadden de deelnemers het moeilijk.

Gerard van Drielen gaf in dit kader aan dat het rapport Veermanin ieder geval de instellingen dwingt na te denken over dat waar zegoed in zijn. Een belangrijke stap in het denken over excellentie.Corstjens zag hier nog wel moeilijkheden. “Alle instellingen hebbenmoeite met het vertalen van excellentie naar concrete plannen. Endat terwijl de meerwaarde en het maatschappelijk rendement welduidelijk moeten zijn.”

Pascal ten Have, kersvers voorzitter van de LSVb riepde politiek tot slot op de barrières weg te nemen die excellentiein de weg staan. “De cultuur om te excelleren, en om excellentieaan te moedigen, is niet aanwezig. Wij streven er naar om die helemiddenmoot een extra duwtje te geven in het hoger onderwijs.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK